صفحه اصلی / در باره شورای توسعه زیربناها

شورای توسعه زیربناها

شورای توسعه زیربناها مسئولیت دارد تا برنامه‌های ملی را که دربرگیرنده تمام ابعاد زیربنا باشد، ترتیب و تطبیق نماید. تطبیق مؤفقانه این برنامه‌ها باید منتج به بهبود رفاه ملی، توسعه اقتصادی، ایجاد شغل، استفاده از منابع طبیعی به وجه احسن، حفظ محیط زیست، مصئونیت غذایی، بهبود ثبات، تقویت امنیت ملی و غنامندی کیفیت زندگی شهروندان گردد.

اهداف:

بادرنظرداشت ماموریت دولت و دیدگاه جلالمتآب رئیس‌جمهوری، هر وزارت‌خانه و اداره دولتی باید رهنمودهای مناسب، مشترک و فراگیر و پیشنهادات مبتنی بر بهترین اجراآت برای ایجاد چارچوب‌های سیستمی، و پیشنهاد در مورد پالیسی‌ها و ستراتژی‌ها، را طرح، تطبیق و پیگیری نماید. در جریان طرح، تطبیق، فعالیت و حفظ و مراقبت این برنامه‌ها، بیشتر روی استقلالیت داخلی آنها و فعالیت داخلی هر بخش مشخص آن تاکید صورت گیرد. تطبیق این برنامه‌ها در هماهنگی میان وزارت‌خانه‌های مختلف، تغییر بنیادی در اقتصاد ملی و به حرکت درآمدن چرخه نجیبه رشد با ثبات و رفاه ملی را در قبال خواهد داشت.

 اهداف و وظایف شورای رشد توسعه زیربناها:

ارایه پیشنهادات و مشورت در مورد چگونگی تبدیل ماموریت دولت و دیدگاه جلالمتآب رئیس‌جمهوری به اولویت‌های ستراتیژیک برای زیربنا و همچنان استفاده بهینه از امکانات پولی در پروژه‌ها.

  • ارزیابی ستراتیژی‌ها، پلان‌ها و فعالیت‌های وزارت‌خانه‌های عضو پیرامون زیربنا و ارایه نظریات و پیشنهادات مناسب.
  • تشریک معلومات پیرامون انکشافات و فعالیت‌های مرتبط به پروژه‌های مشخص و فعالیت‌های ملی به‌منظور جستجوی راه‌های هماهنگی با سایر وزارت‌خانه‌ها و اداره اراضی.
  • مدیریت و ارایه پروژه‌های زیربنا و ارایه گزارش به کابینه به‌منظور بحث و تصامیم نهایی.
  • ارایه مشورت در مورد پلان‌های زیربنایی و روش‌های ارایه این خدمات. درعین حال، کار و فعالیت من‌حیث مدافع این برنامه‌ها و تقویت ارتباط میان تمام نهادهای کلیدی.
  • نظارت از اجراآت مرتبط به فعالیت‌ها و حفظ و مراقبت پروژه‌های زیربنایی، و طرح پالیسی‌ها به‌منظور حفاظت از این دارایی‌های ملی.