در باره کمیسیون تدارکات ملی

معرفی کمیسیون تدارکات ملی

کمیسیون تدارکات ملی به‌دستور محمداشرف غنی ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در چارچوب ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست‌جمهوری تأسیس گردید و من‌حیث نهاد رهبری‌کننده روند اصلاحات نظام تدارکات و همچنان به‌مثابه نهاد نظارت‌کننده و پالیسی‌ساز برای پروسه‌های تدارکات عامه طی یک و نیم سال گذشته نتایج مطلوب و تاثیرات مثبت در زمینۀ بهبودیافتن قراردادها و تقویت شفافیت در آنها داشته‌است.

کمیسیون تدارکات ملی طبق یک طرزالعمل مشخص که بر مبنای احکام مربوط قانون تدارکات ترتیب و توسط رئیس و اعضای کمیسیون مورد تصویب قرار گرفته‌است، اجراآت می‌نماید. عمده‌ترین فعالیت کمیسیون تدارکات ملی را بررسی و منظوری، رد و یا اعاده آنعده از قراردادهای تدارکاتی شامل می‌گردد که حجم پولی آنها بالاتر از صلاحیت آمر اعطای وزارت‌ها و سایر ادارات باشد.

خط مشی یا اهداف کمیسیون تدارکات ملی:

  • بررسی و منظوری اعطای قراردادهای تدارکاتی خارج از صلاحیت پولی آمر اعطا
  • تعین حدود و صلاحیت‌های ادارات تدارکاتی
  • محو فساد و گسترش شفافیت در روند تدارکات عامه