حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین سرپرست اداره ملی استندرد

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، تعیین پوهنمل دکتور محمد موسی علمی را در بست خارج رتبه بحیث سرپرست اداره ملی استندرد منظور می‌نمایم.

از خداوند منان (ج) توفیقات مزیدشان را در وظایف محوله خواهانم.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان