فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی، منظور است.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان