صفحه اصلی / کابینه

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر گردید

تاریخ نشر: ۲۹ - حمل - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. طبق اجندا؛ معین مسلکی وزارت عدلیه طرح مقرره تحصیلات عالی فوق لیسانس...

جلسۀ فوق‌العاده کابینه به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۳ - حوت - ۱۳۹۶

جلسۀ فوق‌العاده کابینۀ تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. ابتدا عبدالبصیر انور وزیر عدلیه طرح قانون افلاس را به داخل (۸) فصل و (۵۵) ماده به جلسه مطرح...

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهورغنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۹ - میزان - ۱۳۹۶

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا، کابینه از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به خاطر تامین امنیت مراسم مذهبی، جلسات ملی...

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهورغنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۸ - اسد - ۱۳۹۶

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیسجمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا رئیس جمهورکشور، وزیر دولت در امور رسیدگی به‌حوادث را موظف نمود تا در هماهنگی با وزارت مالی و سایر وزارت‌های سکتوری با درنظر‌داشت امکاناتموجود،  طرح همه‌جانبۀ را به‌خاطر مساعدت و اسکان برای بیجاشده‌گان داخلیکه در اثر جنگ‌های اخیر خانه و کاشانۀ خویش را از دست داده‌اند، هرچه عاجل ترتیب وبه‌ریاست جمهوری ارایه نماید. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، طرح قانون طرز تحصیل حقوق را در شش فصل و ۵۶ ماده که توسط هیئت موظف مورد بازنگری قرار گرفته است، به‌جلسه ارائه کرد ومورد تأیید کابینه قرار گرفت. هم‌چنان وی، طرح ایزاد در ماده (۱۳) و (۳۸) قانون محابس و توقیف خانه‌ها را که طی دو ماده ترتیب گردیده به‌جلسه مطرح کرد که مورد تأیید قرار گرفت. به همین ترتیب، طرح مقررۀ حق‌الاجرت (فیس) در مراکز صحی دولتی بهداخل چهار فصل و (۲۳) ماده توسط وزیر عدلیه به‌جلسه ارائه شد. کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، طرح فوق الذکر را مورد تأیید قرار داده، وزارت صحت عامه را موظف نمود تا به‌همکاری وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی، اندازۀ معاش داکتران و سایر پرسونل صحی را با درنظر‌داشت اهمیت، کیفیت و ساعات کاری آنان مورد بازبینی قرار داده، هم‌چنان رویروش مدیریت خاص که در برگیرنده صلاحیت پولی برای روسای شفاخانه‌ها باشد کار نموده، میکانیزم واضح چگونگی حق الاجرت (فیس) را خارج از بودجه وزارتصحت عامه مشخص و طرح خویش را به‌جلسات بعدی کابینه ارایه نماید. درادامه، طرح ضمیمه شماره یک مقررۀ بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آب بهداخل (۱۶) ماده، توسط وزیر عدلیه به‌جلسه ارائه شد. کابینه بعد از بحث مفصل، طرح متذکره را در پرنسیبپ مورد تأیید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا  این طرح را با ایزاد یک ماده در مورد جلوگیری ازاعمار تأسیسات دولتی در حریم منابع آب نهایی نموده و درطی مراحل آن اقدام نماید. وزیر عدلیه طرح تعدیل مجدد فقره های (۲ و ۴) مادۀ پانزدهم مقررۀ تحصیلات عالی شبانه را در دو ماده، به‌جلسه ارائه کرد. کابینه بعد از بحث همه‌جانبۀ وزرای تحصیلات عالی و عدلیه و همچنان رئیس پوهنتون کابل را موظف نمود تا فیس تحصیلات عالی شبانه را در مقایسه با سکتورخصوصی ارزیابی و مشخص نموده و طرح توافق‌شده را به‌جلسات بعدی کابینه، ارائه نماید. به همین ترتیب، وزیر...

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۲۰ - ثور - ۱۳۹۶

جلسه کابینه قبل از ظهر امروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید. ابتدا رئیس جمهور کشور در رابطه به وفاق، همسویی و وحدت ملی صحبت نموده، گفت که...

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۲۳ - حمل - ۱۳۹۶

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ، به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل جلسه داد. ابتدا، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری گزارش پیشرفت تحقق مصوبات یک...

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۰۹ - حمل - ۱۳۹۶

نخستین جلسه کابینۀ سال ۱۳۹۶ تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. در ابتدا، وزیر عدلیه به تاسی از هدایت فقره ۱۹ مصوبه شماره (۱)...

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۲۶ - حوت - ۱۳۹۵

جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طرح تعدیل و ایزاد بعضی از فقره های قانون کارکنان خدمات ملکی برای ارتقای معلمین، استادان و مدرسین مکاتب، مدارس و موسسات تعلیمی و مسلکی را مورد تصویب...

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۲ - حوت - ۱۳۹۵

۱۲ حوت ۱۳۹۵ جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا، رئیس جمهور غنی در رابطه به ضرورت توزیع تذکره الکترونیکی به جلسه...

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۲۰ - دلو - ۱۳۹۵

۲۰ دلو سال ۱۳۹۵   جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. کابینه، ضمن محکومیت شدید حمله انتحاری عصر سه شنبه کابل، وزارت امور داخله...