صفحه اصلی / کابینه

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۰۶ - جدی - ۱۳۹۶

جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. طبق اجندا، معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی ادارۀ امور؛ گزارش مقایسوی تحقق مصوبات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هفت ماه کابینه را...

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۰۸ - قوس - ۱۳۹۶

جلسۀ کابینه قبل از ظهر امروز تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر شد. ابتدا، اکلیل حکیمی وزیر مالیه پیشنهاد‌های آن وزارت در مورد مواد نفتی را به‌جلسه مطرح کرده افزود، قیمت...

کابینه، طرح تجدید برآورد نفوس کشور را در پرنسیپ تأیید کرد

تاریخ نشر: ۲۴ - عقرب - ۱۳۹۶

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. طبق اجندا، رئیس ادارۀ ثبت احوال نفوس طرح کمپاین توزیع تذکره عادی (ورقی) برای آنعده از اتباع کشور...

جلسۀ فوق العادۀ کابینه دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۴ - عقرب - ۱۳۹۶

جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در ارگ دایر گردید. طبق اجندا، اکلیل حکیمی وزیر مالیه طرح بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ را که به اساس فیصله جلسه کابینه...

جلسه کابینه، طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ را در پرنسیپ مورد...

تاریخ نشر: ۱۱ - عقرب - ۱۳۹۶

جلسه کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در ارگ دایر گردید. طبق اجندا، وزیر مالیه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ را به جلسه ارائه نموده، خاطرنشان کرد که بودجۀ...

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهورغنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۹ - میزان - ۱۳۹۶

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا، کابینه از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به خاطر تامین امنیت مراسم مذهبی، جلسات ملی...

جلسه فوق العادۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد

تاریخ نشر: ۱۳ - سنبله - ۱۳۹۶

جلسه فوق العادۀ کابینه، تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون نفت و گاز (هایدرو کاربن ها) را به جلسه ارائه کرده،...

جلسه فوق العادۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر شد

تاریخ نشر: ۰۸ - سنبله - ۱۳۹۶

جلسۀ فوق‌العادۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز، در ارگ دایر گردید. ابتدا رئیس‌جمهور کشور، حلول عید سعید اضحی را به کافۀ ملت مسلمان افغانستان و جهان تبریک و تهنیت گفته،...

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۰۱ - سنبله - ۱۳۹۶

جلسۀ کابینه  تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایرگردید. ابتدا رئیس‌‌جمهور کشور ضمن قدردانی از رئیس‌جمهور و مردم ایالات متحده امریکا به‌ خاطر حمایت‌شان از تلاش‌های حکومت افغانستان برای دست‌یابی به خودکفایی...

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهورغنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۸ - اسد - ۱۳۹۶

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیسجمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا رئیس جمهورکشور، وزیر دولت در امور رسیدگی به‌حوادث را موظف نمود تا در هماهنگی با وزارت مالی و سایر وزارت‌های سکتوری با درنظر‌داشت امکاناتموجود،  طرح همه‌جانبۀ را به‌خاطر مساعدت و اسکان برای بیجاشده‌گان داخلیکه در اثر جنگ‌های اخیر خانه و کاشانۀ خویش را از دست داده‌اند، هرچه عاجل ترتیب وبه‌ریاست جمهوری ارایه نماید. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، طرح قانون طرز تحصیل حقوق را در شش فصل و ۵۶ ماده که توسط هیئت موظف مورد بازنگری قرار گرفته است، به‌جلسه ارائه کرد ومورد تأیید کابینه قرار گرفت. هم‌چنان وی، طرح ایزاد در ماده (۱۳) و (۳۸) قانون محابس و توقیف خانه‌ها را که طی دو ماده ترتیب گردیده به‌جلسه مطرح کرد که مورد تأیید قرار گرفت. به همین ترتیب، طرح مقررۀ حق‌الاجرت (فیس) در مراکز صحی دولتی بهداخل چهار فصل و (۲۳) ماده توسط وزیر عدلیه به‌جلسه ارائه شد. کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، طرح فوق الذکر را مورد تأیید قرار داده، وزارت صحت عامه را موظف نمود تا به‌همکاری وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی، اندازۀ معاش داکتران و سایر پرسونل صحی را با درنظر‌داشت اهمیت، کیفیت و ساعات کاری آنان مورد بازبینی قرار داده، هم‌چنان رویروش مدیریت خاص که در برگیرنده صلاحیت پولی برای روسای شفاخانه‌ها باشد کار نموده، میکانیزم واضح چگونگی حق الاجرت (فیس) را خارج از بودجه وزارتصحت عامه مشخص و طرح خویش را به‌جلسات بعدی کابینه ارایه نماید. درادامه، طرح ضمیمه شماره یک مقررۀ بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آب بهداخل (۱۶) ماده، توسط وزیر عدلیه به‌جلسه ارائه شد. کابینه بعد از بحث مفصل، طرح متذکره را در پرنسیبپ مورد تأیید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا  این طرح را با ایزاد یک ماده در مورد جلوگیری ازاعمار تأسیسات دولتی در حریم منابع آب نهایی نموده و درطی مراحل آن اقدام نماید. وزیر عدلیه طرح تعدیل مجدد فقره های (۲ و ۴) مادۀ پانزدهم مقررۀ تحصیلات عالی شبانه را در دو ماده، به‌جلسه ارائه کرد. کابینه بعد از بحث همه‌جانبۀ وزرای تحصیلات عالی و عدلیه و همچنان رئیس پوهنتون کابل را موظف نمود تا فیس تحصیلات عالی شبانه را در مقایسه با سکتورخصوصی ارزیابی و مشخص نموده و طرح توافق‌شده را به‌جلسات بعدی کابینه، ارائه نماید. به همین ترتیب، وزیر...