شورای منابع بشری

نخستین جلسۀ شورای عالی قوای بشری دایر شد

تاریخ نشر: ۲۳ - میزان - ۱۳۹۶