اعضای شورای عالی اقتصاد

 اعضا:

ریاست شورای عالی اقتصاد را رئیس جمهور به عهده دارد و اعضای آن قرار ذیل است:

 • معاون دوم رئیس جمهور
 • رئیس اجرائیه
 • معاون اول رئیس اجرائیه
 • وزیر امور خارجه
 • مشاور امنیت ملی
 • وزیر مالیه
 • مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا، منابع بشری و مواصلات
 • وزیر تجارت و صنایع
 • وزیر اقتصاد
 • وزیر معادن
 • وزیر زراعت
 • وزیر فوائد عامه
 • رئیس عمومی دافغانستان بانک
 • رئیس احصائیه مرکزی
 • سه تن از سکتور خصوصی
 • یک تن نماینده اتاق تجارت
 • یک تن نماینده اتحادیه صنعت کاران
 • یک تن تاجر ملی به صورت دورانی طبق معیارات وضع شده
 • سایر اعضا طبق ضرورت به جلسات دعوت می‎شوند