اعضای کمیسیون عالی امور مهاجرت

اعضا:

 • معاون دوم رئیس‌جمهور
 • رئیس اجرائیه
 • وزیر امور مهاجرین و بیجاشدگان
 • وزیر زراعت و مالداری
 • وزیر داخله
 • وزیر امور خارجه
 • وزیر احیاء و انکشاف دهات
 • وزیر تحصیلات عالی
 • وزیر معارف
 • وزیر صحت عامه
 • وزیر انرژی و آب
 • وزیر امور شهرسازی
 • وزیر کار و امور اجتماعی
 • وزیر امور زنان
 • وزیر ارشاد، حج و اوقاف
 • وزیر مالیه
 • وزیر سرحدات و قبایل
 • رئیس عمومی هلال‌احمر افغانی
 • رئیس عمومی امنیت ملی
 • رئیس مستقل اراضی
 • رئیس مستقل ارگان‌های محلی
 • رئیس اداره ملی محیط ‌زیست
 • رئیس اداره احصائیه مرکزی
 • رئیس رادیو و تلویزیون ملی