صفحه اصلی / اعضای کمیسیون عالی توسعه شهری

اعضا:

وزیر شهرسازی و مسکن

 • مشاور ارشد مقام عالی ریاست‌جمهوری در امور زیربناها
 • وزیر مالیه
 • وزیراقتصاد
 • وزیر فواید عامه
 • وزیر ترانسپورت
 • شاروال کابل
 • رئیس اداره اراضی
 • معین امور شاروالی‌ها ی اداره ارگان‌های محل
 • رئیس شرکت برشنا
 • رئیس شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون
 • رئیس انجمن مهندسان وانجنیران افغانستان
 • قیس حسن رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه
 • فرهاد صدیقی معاون کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه