اعضای شورای منابع بشری

اعضا:

  • وزارت صحت عامه
  • وزارت معارف
  • وزارت تحصیلات عالی
  • وزارت کار و امور اجتماعی
  • وزارت امور زنان
  • وزارت اقتصاد
  • اداره مرکزی احصائیه
  • وزارت مالیه