اعضای شورای عالی اصلاحات اداری

اعضا:

  • وزیر مالیه
  • وزیر اقتصاد
  • وزیر عدلیه
  • مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربناها
  • رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی
  • معاون اداره امور یا کدام معاون دیگر اداره امور
  • سایر اعضای کابینه حسب‌الضرورت من‌حیث عضو

برای شش ماه آینده در هر دوهفته یک‌بار مجلس دایر می‌گردد و بعداً در هر ربع یک مجلس دایر می‌گردد. در قدم اول ۱۰ وزارت کلیدی حکومت که در مصرف بودجه مسئولیت بیشتر داشته‌باشد در هر مجلس یک وزارت تحت مداقه قرار می‌گیرد تا وظیفۀ وزارت، ارتباط بین وظیفه و تشکیل وزارت، وضاحت لایحه وظایف، منطق تشکیل و ساده‌سازی پروسه‌ها به‌منظور بهبود در ارایه خدمات به مردم به‌صورت کلی روشن گردد.