صفحه اصلی / اعضای شورای توسعه زیربناها

اعضا:        

  • وزارت شهرسازی
  • وزارت انرژی و آب
  • وزارت فواید عامه
  • وزارت احیا و انکشاف دهات
  • وزارت معادن و پترولیم
  • وزارت مالیه
  • سایر مراجع در موارد خاص بنابر ضرورت، اضافه خواهد شد.