اعضای کمیسیون تدارکات ملی

اعضا:

  • معاون دوم رئیس‌جمهور
  • رئیس اجرائیه
  • وزیر مالیه
  • وزیر اقتصاد
  • وزیر عدلیه
  • مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربناها