جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهورغنی دایر گردید

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهورغنی دایر گردید

جلسه کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.

ابتدا کابینه، وزارت امور شهر سازی را موظف نمود تا وجوه ترمیماتی لیسه ها و مکاتب شهر کابل بخصوص لیسه امانی و زرغونه را که در حادثه انفجار چهارراهی زنبق آسیب دیده اند، تثبیت و وزارت مالیه در قسمت تدارک وجوه آن اقدام نماید.

وزیر عدلیه طرح قانون محصول محاکم را به جلسه ارایه کرد. بعد از بحث همه جانبه طرح قانون متذکره در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفت و وزارت های عدلیه، مالیه و ادارۀ اراضی افغانستان موظف شدند تا به همکاری ستره محکمۀ چگونگی طی مراحل وثایق و قباله ها، وجه مالی احوال شخصیه در فیصله های مدنی و تجارتی که وجوه مالی دارد و چگونگی حصول عواید را مجدداً طی مدت سه هفته بازنگری نموده، افتتاح حساب بانکی را در قانون متذکره ایزاد و قانون یاد شده را تصحیح و نهایی سازند.

سپس وزیر عدلیه طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را به جلسه ارایه نمود که بعد از بحث همه جانبه؛ وزرای عدلیه، امور داخله و رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری موظف شدند تا بعد از اخذ مشوره های لازم جامعۀ مدنی و کمیسیون حقوق بشر، قانون متذکره را طی مدت دو هفته بازنگری نموده و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

وزیر عدلیه طرح تعدیل جزء (۹) ماده چهلم قانون گمرکات و طرح تعدیل برخی از مواد قانون مالیات بر عایداترا به جلسه ارایه نمود که مورد تائید قرار گرفت.

در بخش دیگر اجندا، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد آن وزارت مبنی بر تقاضای کشور چین پیرامون تدویر نمایشگاه گنجینه های افغانستان در موزیم (Dunhuang Mangoa Grotto) ایالت گانسوی آن کشور را به جلسه ارایه کرد.

کابینه موضوع را تحت شرایط مصؤن امنیتی و تحفظی مورد تصویب قرار داده، تصریح نمود؛ در صورتیکه سایر کشورها، متقاضی نمایش این آثار گنجینه ها نباشد ، تحت شرایط مصؤن امنیتی و تحفظی بداخل کشور انتقال گردد.

سپس وزیر امور شهرسازی، شش طرح نقشه های تیپیک کامپلکس اداری ولسوالی ها را که توسط متخصصین آن وزارت ترتیب گردیده است به جلسه ارایه نمود.

کابینه بعد از بحث همه جانبه وزارت های امور شهر سازی، اطلاعات و فرهنگ و اداره ارگانهای محلی را موظف نمود تا در قدم نخست ضرورت ولسوالی ها را از طریق ویدیو کنفرانس مشخص و بر مبنای آن با در نظر داشت تعمیر برای اداره څارنوالی، قضات و قوماندانی های امنیه و اسکان برای کارمندان، نقشه های ولسوالی ها کشور را در معرض رقابت ملی مهندسین و محصلین قرار دهد، همچنان اداره اراضی افغانستان را موظف نمود تا جای مناسب را از لحاظ امنیتی به همکاری وزارت امور داخله برای ولسوالی های کشور تثبیت نموده و در همآهنگی با وزارت امور شهرسازی طرح مشخص خویش را به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.

وزیر امور شهر سازی طرزالعمل ارزیابی و واگذاری اپارتمانهای رهایشی شهرک پولیس به کرایه امتیازی به منسوبین و بازمانده گان شهدأ و معلولین پولیس ملی را که بعد از بررسی اسناد شهرک متذکره توسط هیئت ترتیب گردیده به جلسه ارایه کرد.

کابینه، وزارت های امور داخله و امور شهر سازی را موظف نمود تا به همکاری کمیته موظف برویت اسناد موثق، فهرست منسوبین مستحق اپارتمانها و سایر باشنده گان را در کتگوری های مختلف تثبیت و ترتیب نموده و وزارت امور شهر سازی طرزالعمل ارزیابی و واگذاری اپارتمانها را طبقاً تصحیح و غرض اتخاذ تصمیم به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

در ادامه، معین تجارتی و سرپرست وزارت تجارت و صنایع، مسوده استراتیژی پسا الحاق افغانستان در سازمان تجارت جهانی برای سال های (۲۰۱۶ الی ۲۰۳۱) میلادی را به جلسه ارایه کرد.

کابینه بعد از بحث همه جانبه استراتیژی مذکور را مورد تائید قرار داده، وزارت ها و ادارات دولتی را مکلف به تطبیق آن نمود، همچنان وزارت تجارت و صنایع را موظف نمود تا از چگونگی تعهدات افغانستان نظارت نموده از نتیجه ماهوار به جلسات شورای وزیران حکومت وحدت ملی و ربعوار به جلسات کابینه گزارش دهد.

سپس سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، طرح ایجاد اداره ملی امور اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدای افغانستان را به جلسه مطرح نمود.

کابینه، بعد از بحث همه جانبه طرح یادشده را  مورد تائید قرارداده، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را تحت ریاست رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی موظف نمود تا ساختار تشکیلاتی اداره متذکره را توأم با اصلاحات اداری و پروسه انتقال آن در سال مالی۱۳۹۷ ترتیب و طی مراحل نمایند.

بعداً رئیس اراضی افغانستان انتقال زمین به نهاد های متقاضی دولتی را حسب ذیل به جلسه ارایه نمود؛

  • انتقال موازی (۱۴) جریب زمین دولتی جهت اعمار ترمینال ترانسپورتی مرکز ولایت دایکندی و انتقال موازی (۳۱) جریب زمین دولتی به منظور اعمار ترمینال های چهار سمت شهر قلات مرکز ولایت زابل.
  • انتقال موازی (سه) جریب زمین دولتی به منظور اعمار تاسیسات گاز مایع مربوط وزارت تجارت و صنایع در ولایت بغلان.
  • انتقال موازی (سه) جریب زمین دولتی غرض نصب ترازوی بلند توناژ مربوط وزارت معادن و پترولیم غرض توزین مواد معدنی در بندر تورخم ولایت ننگرهار.

کابینه بعد از بحث همه جانبه انتقال زمین های فوق الذکر را طبق صراحت فقره (۱۵) مصوبه شماره (۱۲) مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ کابینه ج.ا.ا مورد تائید قرار داد.

در ادامه، رئیس اراضی افغانستان انتقال موازی (۲۸۶۹) جریب زمین دولتی غرض اسکان بیجا شده گان بجانب شاروالی هرات و انتقال موازی (۵۰۰) جریب زمین دولتی جهت اعمار شهرک معلمین در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار را به جلسه مطرح نمود.

کابینه؛ وزارت امور شهر سازی و اداره اراضی افغانستان را موظف نمود تا نقشه شهرک های متذکره را طی مراحل نموده و با در نظر داشت عدالت اجتماعی میکانیزم توزیع آنرا در همآهنگی با وزارت های امور مهاجرین و معارف ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

در اخیر جلسه پنج مورد معاهدات بین المللی توسط معین مالی و اداری وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.