رئیس‌جمهور غنی: هدف ما مصئون‌سازی ملکیت‌ها است

رئیس‌جمهور غنی: هدف ما مصئون‌سازی ملکیت‌ها است

جلسۀ کمیتۀ هماهنگی و پیگیری قضایای غصب زمین و املاک دولتی و عامه به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار گردید.

در این جلسۀ اشتراک‌کنندگان، گزارش اقدامات ادارات مربوطۀ شان در راستای جلوگیری از غصب زمین و املاک، با رئیس‌جمهور شریک ساختند.

رئیس‌جمهور کشور ضمن قدردانی از کارکردهای ادارات ذیدخل در راستای مبارزه با غصب زمین و املاک، گفت که نیاز است تا دیدگاه مشترک و هماهنگی در رابطه به جلوگیری از غصب زمین و املاک میان ادارات مربوطه به وجود آید و یک بحث واضح در رابطه به استناد حقوقی جلوگیری از غصب زمین و املاک، تحت نظر استاد سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری، صورت گیرد.

همچنان رئیس‌جمهور غنی به وزارت شهرسازی و اراضی هدایت داد که نقشۀ واضح از زمین و املاک دولتی آماده شود تا بعد از این، یک آدرس واضح در این رابطه وجود داشته باشد. وی افزود که زمین‌ها، شهرک‌ها، املاک وسیع و ساحات غیر قانونی طبقه‌بندی شوند تا بر مبنای آن، ادارات به امور مربوطۀ شان رسیدگی بهتر بتوانند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه هدف ما مصئون‌سازی ملکیت‌ها می‌باشد، گفت: حق مسلم هر شهروند است تا زمین و ملکیت با اعتبار داشته باشد. وی به ادارات مربوطه هدایت داد تا در یک ماه آینده، حرکت و جهت واضح در امر مصئون‌سازی و جلوگیری از غصب زمین به میان آید.

در این جلسه فیصله صورت گرفت که بعد از این، جلسات کمیتۀ هماهنگی و پیگیری قضایای غضب زمین و املاک دولتی و عامه، تحت نظر استاد سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهور برگزار گردد و تمام مسئولین ادارات مربوطه، مکلف به همکاری می‌باشند.#