منظوری ۲۱ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی

منظوری ۲۱ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در ارگ تدویر یافت.

در این جلسه، ۲۱ مورد تدارکاتی به بررسی گرفته شد که در نتیجه، تمامی آن به ارزش بیش از ۱.۱ میلیارد افغانی منظور گردید.

همچنان تمدید میعاد قراردادهای پروژه های ترمیمات اساسی قصرهای دارالامان و تاج بیک مربوط اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی، تدارک و نصب میترهای برق مورد ضرورت دافغانستان برشنا شرکت و ساختمان سرک از شرنه الی انگور اده مربوط وزارت ترانسپورت نیز از سوی اعضای کمیسیون تدارکات ملی منظور شد.

از سوی دیگر، مطابق آجندا در این جلسه روی تحقق فیصله ها و گزارش های قبلی بحث صورت گرفت که در نتیجه منظور گردید.

رئیس جمهور غنی، حین بحث بالای گزارش تحقق فیصله های کمیسیون تدارکات ملی در رابطه به سرمایه گذاری شرکت های قراردادی، به وزارت های مربوطه هدایت داد که اگر شرکت های قراردادی در عملی سازی پروژه ها سرمایه گذاری نکنند، بار دیگر به آنان هیچگونه قرارداد عقد نگردد.

در این نشست کمیسیون، بر علاوه اعضای آن، مسؤلان  اداره تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی از جمله نمایندگان دیدبان شفافیت افغانستان، سیگار و سیستکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.#