رئیس جمهور غنی: روند اصلاحات در گمرگات و بنادر کشور تسریع گردد

رئیس جمهور غنی: روند اصلاحات در گمرگات و بنادر کشور تسریع گردد

نشستی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور تسریع روند اصلاحات در گمرکات و بنادر کشور برگزار گردید.

در این نشست که قبل از ظهر امروز در ارگ تدویر یافت، مسئولین مربوطه گزارش های شان را در مورد وضعیت عمومی گمرکات، به ویژه مشکلات ترانسپورتی در بندر تورخم، ارائه کردند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش های متذکره، به آنان هدایت داد تا در هماهنگی باهمدیگر روند اصلاحات، مبارزه با فساد و جلوگیری از زورگویی را در گمرگات و بنادر کشور تسریع نموده و به زودترین فرصت از نتایج آن به مقام عالی ریاست جمهوری، گزارش دهند.#