جلسه شورای عالی توسعۀ شهری تحت ریاست رئیس جمهور غنی در ولایت هرات دایر گردید

جلسه شورای عالی توسعۀ شهری تحت ریاست رئیس جمهور غنی در ولایت هرات دایر گردید

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته در تالار غازی امان الله خان ولایت هرات برگزار گردید.

در این جلسه، روی ماستر ‍پلان جدید شهر هرات، طرح ترمیم و مرمت مسجد جامع تاریخی  و پروژه های دارای اولویت آن ولایت، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ابتدا رئیس جمهور محمد اشرف غنی طی صحبتی، هدف ایجاد و کار شورا ها را بیرون شدن از سیستم تصمیم گیری فردی و رفتن به سوی تصمیم گیری جمعی خوانده، گفت که تدویر شوراها باعث می شود تا برنامه ها منسجم شوند و هماهنگی و شفافیت در تصمیم گیری به وجود بیاید. وی افزود که به همین منظور در ترکیب شوراها نمایندگان مردم، جامعه مدنی و سکتور خصوصی عضویت دارند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که شاروال های جوان سبب ایجاد تحرک در شهرها، افزایش اعتماد مردم و افزایش عواید شاروالی ها گردیده اند.

سپس ذکی سرفراز و صدرالدین تاجک مسوولین وزارت شهرسازی و مسکن، مسوده ماستر پلان جدید شهر هرات را در بخش: نخست مشخصات ساختاری، تعیین حوزه عملکردهای اصلی، خطوط کلی و نظام شبکه های ارتباطی، نظام تقسیمات واحدهای شهر و دوم حدود توسعه کلی و ظرفیت شهر که شامل احتمالات جمعیتی و ظرفیت جمعیت پذیری، منابع و محاسبات ظرفیت زیربناهای شهری، حدود کلی تراکم جمعیت شهر و محدوده حریم شهر، به جلسه ارائه نمودند.

همچنان سید نسیم خلیق به نمایندگی از وزارت شهرسازی و مسکن در مورد دیدگاه و طرح کلی پروژه ترمیم و مرمت مسجد جامع هرات معلومات داد و گزارش پیشرفت ها و اجراات شان را در خصوص مطالعات ابتدایی این پروژه به جلسه ارائه نمود.

به همین ترتیب، عبدالباقی پوپل معاون ادارۀ مستقل ارگان های محل نیز صحبت کرد و پروژه های دارای اولویت در ولایت هرات را به معرفی گرفت.

سید منصور سعادت نادری وزیر شهرسازی و مسکن ضمن بحث روی ماسترپلان شهری و پروژه مرمت مسجد جامع هرات، گفت که نشست های شورای عالی توسعه شهری در کابل و ولایات با حضور اعضا و شاروال ها برگزار خواهد شد و مشکلات شهرها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

محمد آصف رحیمی والی هرات، ضمن اینکه ماستر پلان شهر هرات و تطبیق پروژه های انکشافی در آن ولایت را حیاتی خوانده، گفت که جلسه شورای عالی توسعه شهری تحت ریاست رئیس جمهور کشور در ولایت هرات، برای این ولایت بسیار مهم است.

اشتراک کنندگانن جلسه در مورد مسوده ماستر پلان شهر هرات و پروژه ترمیم و مرمت مسجد جامع و تاریخی هرات بحث های مفصل نمودند و دیدگاه های شان را در این خصوص ارائه کردند.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت که در ماستر پلان های شهری موضوع آب، تعیین محدوده شهرها، سنجش زلزله و حفظ سرمایه های تاریخی و فرهنگی که در هر شهر کشور وجود دارد، مهم می باشد.

رئیس جمهور غنی افزود: مسوده ماستر پلان شهر هرات نیاز به بررسی بیشتر  دارد و به مسوولین هدایت داد تا روی این مسوده کار نموده، محدودیت ها و اولویت ها را تشخیص و واضح  نمایند و در مدت سه ماه به جلسه شورای عالی توسعه شهری ارائه کنند.

رئیس جمهور غنی در خصوص پروژه ترمیم و مرمت مسجد جامع و تاریخی هرات نیز صحبت کرده، گفت که دیدگاه علما در حصه ترمیم مسجد جامع هرات و تمام مساجد مهم و ارزنده می باشد. وی افزود: برای بازسازی و ترمیم مسجد جامع هرات بودجه مشخص در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور غنی گفت که یک طبقه بندی واضح کارها از نگاه استعجالیت نیاز است و بخش های از مسجد جامع هرات که در معرض خطر قرار دارند، باید شناسایی و اقدامات عاجل برای ترمیم آن صورت گیرد. وی افزود که حکومت حاضر است تا در بخش صنعت کاشی سرمایه گذاری نماید.

رئیس جمهور کشور در اخیر این جلسه، با اشاره بر اینکه سکتور شهری در گذشته مورد توجه قرار نگرفته است، گفت که در حال حاضر برنامه های جامع انکشاف شهری ۹ شهر کشور زیر کار است و در آینده تمام شهرهای کشور تحت یک برنامه جامع قرار می گیرد تا بتوانیم دیدگاه جامع برای هر شهر کشور ایجاد کنیم.#