دولت جمهوری اسلامی افغانستان از اعلامیۀ مشترک هند و فرانسه استقبال می کند

ارگ، کابل: اخیراً کشورهای هند و فرانسه در یک اعلامیۀ مشترک از پروسۀ فراگیر صلح و مصالحه در افغانستان تحت رهبری، مالکیت و کنترول افغان ها با حفظ دستآوردها به شمول احکام قانون اساسی، حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و آزادی های که در ۱۸ سال گذشته به دست آمده است، حمایت شان را ابراز کردند.

به همین ترتیب هند و فرانسه در این اعلامیه خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده، توقف خشونت ها و اعمال تروریستی و پایان بخشیدن به پناهگاه های امن تروریستان بخاطر تامین صلح، امنیت و ثبات پایدار در افغانستان شده اند.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از انتشار این اعلامیه که نیت نیک کشورهای مذکور را در راستای پایان بخشیدن به جنگ و خشونت در افغانستان نشان می دهد، استقبال می نماید و آن را در زمینۀ تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان مهم می خواند.#