اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به پیشرفت افغانستان از نگاه آزادی رسانه ها

ارگ، کابل:  بر اساس گزارش گزارش‌گران بدون مرز، افغانستان در عرصۀ آزادی رسانه ها، در رده بندی جهانی در میان  ۱۸۰ کشور به مقام ۱۱۸ نایل شده است. حکومت وحدت ملی ضمن استقبال از گزارش متذکره، از آزادی بیان و خبرنگاران در روشنایی قوانین نافذۀ کشور حمایت همه‌جانبه می‌نماید.

به اساس این گزارش، کمیتۀ مشترک هماهنگی حکومت و رسانه ها از سال گذشته بدینسو ضمن حل ده ها قضیه خشونت علیه خبرنگاران، در عرصه های ترتیب طرزالعمل ها، مصئونیت خبرنگاران، تعدیل قانون دسترسی به‌ معلومات و تامین امنیت و رسیدگی به دوسیه‌های خبرنگاران گام های مهم برداشته است.

حکومت افغانستان بر ایجاد کمیتۀ هماهنگی دسترسی به اطلاعات، صندوق تعاون خبرنگاران، مصئونیت کاری و حمایت های حقوقی خبرنگاران متعهد است. همچنان به منظور تامین بیشتر امنیت خبرنگاران و نهادهای رسانه ای کشور، به ارگان های امنیتی و دفاعی هدایات لازم داده شده است.

افغانستان از نگاه آزادی بیان در سطح جهان دو رده پیشرفت داشته است. با توجه به ظرفیت های موجود در عرصۀ آزادی بیان و ارادۀ قوی حکومت در این راستا، افغانستان در سال آینده پیشرفت بیشتر خواهد کرد.#