جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر گردید

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر گردید

جلسۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

طبق اجندا؛ معین مسلکی وزارت عدلیه طرح مقرره تحصیلات عالی فوق لیسانس را به جلسه مطرح نموده، گفت که طرح متذکره بعد از بازنگری در جلسۀ به اشتراک مسوولین توظیف شده در مصوبه؛ بداخل (۵) فصل و (۳۶) ماده ترتیب گردیده است.

کابینه، بعد از بحث همه جانبه طرح مقررۀ تحصیلات عالی فوق لیسانس را مورد تائید قرار نداده، وزارت های عدلیه و تحصیلات عالی را موظف نمود تا در همکاری با ارگان های ذیربط، طرح متذکره را طبق تذکر جلسه مورد بازنگری قرار داده و به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.

متعاقباً؛ معین مسلکی وزارت عدلیه طرح مقررۀ تنظیم بورس های ملکی را به جلسه ارائه نموده، گفت که طرح متذکره بعد از بازنگری در جلسۀ به اشتراک مسوولین توظیف شده در مصوبه؛ بداخل (۶) فصل و (۳۶) ماده ترتیب گردیده است.

کابینه بعد از بحث همه جانبه طرح مقرره تنظیم بورس های ملکی را مورد تصویب قرار داد و وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را با در نظر داشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه و معین علمی وزارت تحصیلات عالی تصحیح و طی مراحل نماید.

به همین ترتیب؛ معین مسلکی وزارت عدلیه طرح تعدیل مجدد ماده پانزدهم مقرره تحصیلات عالی شبانه را به جلسه مطرح کرد.

کابینه طرح تعدیل مجدد ماده پانزدهم مقرره تحصیلات عالی شبانه را مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را با در نظر داشت تصحیح کلمه (معلولین) به (افراد دارای معلولیت) و تائید اسناد افراد متذکره توسط وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تصحیح و نهائی سازد.

سپس؛ معین مالی و اداری ادارۀ ارگانهای محل گزارش آن اداره پیرامون چگونگی تعهدات وزارت ها و ادارات دولتی در قبال ولایات را به جلسه مطرح نمود.

کابینه، ضمن تائید پیشنهادهای اداره ارگانهای محلی؛ آن اداره را موظف نمود تا در کمیته مشترک؛ نماینده با صلاحیت ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری را شامل نماید، همچنان به وزارت ها و ادارات دولتی وظیفه سپرد تا جهت تحقق تعهدات خویش در ولایات توجه لازم نموده و از نتیجه به اداره ارگانهای محلی گزارش ارائه نمایند.

بعداً معین شهر سازی وزارت امور شهر سازی و مسکن تقاضای تعدیل موازی (۶۹۰۴۵) متر مربع زمین دولتی واقع خوشحال مینه از ساحه صحی به رهایشی (جهت اعمار بلاک های رهایشی کمک کشور قطر) و تعدیل موازی (۱۰۶) جریب زمین دولتی واقع نیله باغ ناحیه ششم از ساحه تجارتی به رهایشی (جهت اعمار بلاک های رهایشی کمک کشور چین) را به جلسه ارائه نمود.

وی افزود که به اساس ماستر پلان؛ ساحۀ ملی بس واقع خوشحال مینه که پروژۀ یک هزار واحد مسکونی کمک کشور قطر در آن اعمار می گردد، ساحه صحی بوده و ایجاب تعدیل به ساحۀ رهایشی را می نماید، همچنان ساحۀ دومی که در بر گیرنده؛ پروژۀ فاز اول مسکن قابل استطاعت برای کارمندان ملکی از کمک کشور چین واقع ساحۀ نیله باغ می باشد مطابق ماستر پلان شهر کابل ساحۀ تجارتی بوده و ایجاب تعدیل به ساحۀ رهایشی – تجارتی مینماید که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

سپس، سرپرست شاروالی کابل پیشنهاد مشترک آن ریاست و وزارت شهر سازی و مسکن پیرامون چگونگی تعدیل ساحه (۱۰۰) جریب زمین دولتی را جهت توزیع برای آن عده اشخاصیکه جایدادهای شان تحت استملاک پروژه توسعوی سرک اتصالی (سرک کمپنی و سرک شهید مزاری) قرار دارد از ساحه صنعتی به ساحه رهایشی و بخش آن را که در مجاورت سرک حلقوی قرار دارد به ساحه مختلط رهایشی – تجارتی به جلسه مطرح نمود.

کابینه پیشنهاد متذکره را در اصل مورد تائید قرار داده، وزارت امور شهر سازی و مسکن، ادارۀ اراضی افغانستان و شاروالی کابل را موظف نمود تا اندازه زمین را مشخص نموده؛ پلان تطبیقی و پلان تجارتی آن را توأم با تشخیص افراد مستحق به شورای عالی توسعه شهری ارایه نماید.

متعاقباً، وزیر صنعت و تجارت گزارش کاری در مورد حکم مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر صدور جوازها تحت چتر واحد را به جلسه مطرح کرد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه ضمن تائید گزارش؛ وزارت صنعت و تجارت را موظف نمود تا طی جلسات با وزارت ها و ادارات دولتی که جواز صادر می نمایند طرح واضح و همه جانبه را پیرامون ساده سازی پروسه صدور جواز نامه ها ترتیب نموده، بخشهای تخنیکی آن را به همکاری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و بخش اداری آن را با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی همآهنگ کرده و از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش ارائه نماید.

سپس؛ سکرتر جنرال جمعیت هلال احمر افغانی گزارش صورت مصرف پول جمع آوری شده اعانه حجاج کشور از بابت سال ۱۳۹۶ و تقاضای جمع آوری مبلغ (۱۰۰۰) افغانی از هریک حجاج در سال ۱۳۹۷ جهت تداوی اطفال مصاب به سوراخ قلب را به جلسه مطرح کرد.

کابینه ضمن تائید گزارش جمعیت هلال احمر افغانی؛ وزارت حج و اوقاف را موظف نمود تا مبلغ یک هزار افغانی از هر یک زایرین حج بیت الله شریف را به طور اعانه در سال ۱۳۹۷ جمع آوری و به حساب جمعیت هلال احمر افغانی انتقال دهد.

همچنان وزارت امور خارجه را موظف نمود تا به همکاری جمعیت هلال احمر افغانی؛ با کشور چین پیرامون تداوی مریضان مصاب به سوراخ قلب در افغانستان و با کشور عربستان جهت اعطای مساعدت آن کشور غرض تجهیز شفاخانۀ سره میاشت برای سوراخ قلب تفاهم نموده و از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش ارائه نماید.

متعاقباً وزیر مالیه گزارش ریفورم عملیاتی بودجه در طی مراحل تخصیص و تادیات سال ۱۳۹۷ را به جلسه ارائه نمود.

کابینه، ضمن تائید گزارش وزارت مالیه؛ وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا پلان مالی و تدارکاتی خویش را در همکاری با ادارۀ تدارکات ملی ترتیب و به وزارت مالیه ارسال نمایند؛ همچنان وزارت مالیه گزارش مصارف بودجه را هر دو ماه به جلسه کابینه ارایه نماید.

متعاقباً؛ وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، گزارش آن وزارت پیرامون ایجاد اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدای افغانستان را به جلسه مطرح نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ابراز تشکر از رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی؛ ایجاد اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدای افغانستان را مورد تائید قرار داده؛ وزارت مالیه را موظف نمود تا بودجه آنرا در ارزیابی وسط سال مشخص و به شورای ملی ارائه نماید.

به همین ترتیب؛ رئیس اداره اراضی افغانستان انتقال موازی (۱۵) جریب زمین دولتی واقع قریه گازرگاه ولسوالی انجیل ولایت هرات جهت توسعه شفاخانه اطفال، موازی (۸) جریب زمین دولتی واقع تنگی توخچی ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار جهت اعمار ترننگ سنتر (آموزش دهاقین و کارمندان دولتی)، موازی (۳۰) جریب زمین دولتی واقع دشت علی لالا ولایت غزنی جهت اعمار قرارگاه جدید قوماندانی امنیه آن ولایت، موازی (۴۵) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی شاه جوی ولایت زابل جهت اعمار سب استیشن های برق وارداتی، موازی (۲۵) جریب زمین دولتی واقع دشت شیرماهی جهت اعمار سویچ استیشن برق ولسوالی حضرت امام صاحب، انتقال موازی (۱۲۰) جریب زمین دولتی واقع دشت الچین جهت اعمار سب استیشن (۲۲۰) کیلو ولت ولایت کندز، موازی (۶۰) جریب زمین دولتی واقع  جنوب قریه شور آباد جهت اعمار سب استیشن برق در ولایت فراه و موازی (۴۵) جریب زمین دولتی واقع مرکز ولایت زابل جهت اعمار سب استیشن برق وارداتی را به جانب وزارت مالیه به جلسه مطرح کرد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

وی همچنان انتقال موازی (۵۴۰) جریب زمین دولتی واقع ساحه تورخم ولایت ننگرهار را به وزارت مالیه جهت اعمار تاسیسات گمرک به جلسه مطرح نمود.

کابینه ضمن تائید انتقال زمین متذکره، وزارت مالیه و ادارۀ اراضی افغانستان را موظف نمود تا در صورت موجودیت زمین بیشتر در ساحه متذکره؛ پیشنهاد انتقال آن را به وزارت مالیه جهت توسعه تاسیسات گمرک و ایجاد بازار آزاد تجارتی به جلسه کابینه ارائه نمایند.

سپس؛ وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تقاضای آن وزارت و توافق وزارت مالیه مبنی بر تعدیل فقره (۷) مصوبه شماره (۱۶) مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ کابینه در رابطه به قرارداد پرداخت معاش از طریق موبایل را به جلسه مطرح که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

در اخیر جلسه، هشت مورد معاهدات بین المللی توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح گردید که مورد تائید کابینه قرار گرفت.#