اعلامیه ریاست جمهوری در پیوند به تصویب بودجه وسط سال ۱۳۹۸و حمایت ولسی جرگه شورای ملی از برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری

ولسی جرگه شورای ملی امروز، پس از بحث های عمیق و دقیق خویش روی بودجه ی وسط سال ۱۳۹۸، خوشبختانه؛ تغییرات و تعدیل های پیشنهادی حکومت در آن را با اکثریت آرا تصویب کرد.

اعضای محترم ولسی جرگه، هم چنین با درک نقش ملی و مردمی خویش، طی مصوبه ای حمایت و پشتیبانی شانرا از برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری اعلام داشتند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، ضمن خرسندی ازتلاش های موثر و امیدوار کننده ولسی جرگه در راستای تحقق حاکمیت قانون، دیموکراسی و نظام مبتنی بر قانون اساسی، از نقش فعالانه ی هیات های اداری و اعضای مجلسین شورای ملی قدردانی کرده و موفقیت های اعضای شورای ملی را در پیشبرد مسوولیت های ملی و مردمی شان  آرزو می کند.#