جلسۀ فوق العادۀ کابینه دایر گردید

جلسۀ فوق العادۀ کابینه دایر گردید

جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در ارگ دایر گردید.

طبق اجندا، اکلیل حکیمی وزیر مالیه طرح بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ را که به اساس فیصله جلسه کابینه مورخ ۱۱عقرب سال روان از سوی کمیتۀ بودجه در هماهنگی با ادارات دولتی مورد بازنگری قرار گرفته بود، به جلسه ارایه کرد.

وی خاطر نشان نمود که با درنظرداشت هدایت کابینه، در سکتورهای زیربنا و منابع طبیعی، معارف، مصؤنیت اجتماعی، صحت، اقتصاد و کودهای احتیاطی، در بخش بودجه انکشافی مبلغ (۱۶۱,۸۹۰) میلیون دالر امریکایی افزایش به‌عمل آمده است که این افزایش، کسر در بودجه ملی را در پی خواهد داشت.

جلسه، بعد از بحث همه جانبه، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ را ذیلاً مورد تائید قرار داد:

•       سقف بودجه: سقف مجموعی بودجه سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ (۳۵۷۶۹۱۴۹۲۷۹۰) سه صد و پنجاه و هفت میلیارد و شش‌صد و نود و یک میلیون و چهار صد و نود و دو هزار و هفت صد و نود افغانی، منجمله مبلغ (۲۶۷۰۷۶۹۳۲۲۲۰) دو صد و شصت و هفت میلیارد و هفتاد و شش ملیون و نهصد و سی و دو هزار و دو صد و بیست افغانی بودجه عادی و مبلغ (۹۰۶۱۴۵۶۰۵۷۰) نود میلیارد و شش صد و چهارده میلیون و پنجصد و شصت هزار و پنجصد و هفتاد افغانی بودجه انکشافی که از سرجمع بودجه انکشافی، مبلغ (۳۵۶۵۳۲۰۸۵۶۴) سی و پنج میلیارد و ششصد و پنجاه و سه میلیون و دو صد و هشت هزار و پنجصد و شصت و چهار افغانی را بودجه انکشافی اختیاری و مبلغ (۵۴۹۶۱۳۵۲۰۰۶) پنجاه و چهار میلیارد و نهصد و شصت و یک میلیون و سه صدو پنجاه و دو هزار و شش افغانی بودجه انکشافی غیر اختیاری؛

•       تمویل بودجه: مجموع تمویل بودجه مبلغ (۳۵۰۰۴۵۳۷۵۵۴۷) سه صد و پنجاه میلیارد و چهل و پنج میلیون و سه صدو هفتاد و پنج هزار و پنجصد و چهل و هفت افغانی، منجمله از عواید داخلی کشور مبلغ (۱۶۱۶۲۱۸۱۸۴۳۱)یک صد و شصت و یک میلیارد و ششصد و بیست و یک میلیون و هشت صد و هجده هزار و چهارصد و سی و یک افغانی و مبلغ (۱۸۸۴۲۳۵۵۷۱۱۶) یک صد و هشتاد و هشت میلیارد و چهار صد و بیست و سه میلیون و پنجصد و پنجاه و هفت هزار و یک صد و شانزده افغانی از منابع خارجی می‌باشد؛

کابینه، وزارت مالیه را موظف نمود تا بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ را غرض طی مراحل از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی به شورای ملی ارایه نموده، همچنان جهت تشویق آنعده ادارات دولتی که بیشترین عواید را جمع‌آوری و یا در مصرف بودجه عادی صرفه‌جویی می‌نمایند، میکانیزم تشویقی مالی را طرح و تطبیق نماید.#

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0