اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی بالای موتر حامل کارمندان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

ارگ، کابل: تروریستان به سلسلۀ جنایات شان امروز موتر حامل کارمندان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را هدف قرار دادند و شماری از آنان را شهید و زخمی ساختند.

رئیس‌ جمهور غنی ضمن اینکه این حملۀ وحشیانه را مغایر ارزش های اسلامی و جنایت بشری خواهند، گفت که گروه‌های تروریستی حتی در ماه مبارکرمضان نیز به جنگ نامشروع شان ادامه داده و از کشتار هموطنان روزه دار و بی گناه ما دست بردار نیستند.

رئیس جمهور با تاکید گفت که تروریستان به جای رویارویی در میدان های جنگ، مردم ملکی را هدف قرار داده و با این عملکرد پلید خویش، خصومت شان را به مردم ملکی نشان می دهند.

رئیس جمهور کشور ضمن ابراز مراتب تسلیت و غمشریکی عمیق خویش با خانواده های شهدای این رویداد المناک و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به مسئولین مربوطه به خاطر رسیدگی به خانواده های شهدا و تداوی مجروحین هدایات لازم داد.#