کابینه طرح مقررۀ پوهنتون ها و موسسات (انستیتوت) های تحصیلات عالی خصوصی را در پرنسیب مورد تصویب قرار داد 

کابینه طرح مقررۀ پوهنتون ها و موسسات (انستیتوت) های تحصیلات عالی خصوصی را در پرنسیب مورد تصویب قرار داد 

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. 

ابتدا کابینه، حمله بزدلانه انتحاری در مقابل وزارت احیاء و انکشاف دهات را به شدیدترین الفاظ تقبیح نموده، برای شهدا جنت فردوس، برای مجروحین شفای عاجل و به بازمانده گان شان صبر جمیل از بارگاه ایزد متعال استدعا نمود. 

همچنان کابینه، فرا رسیدن ایام خجستۀ عید سعید فطر را به کافۀ ملت مسلمان کشور و جهان تبریک و تهنیت گفته، از بارگاه ایزد متعال برای ملت افغانستان صلح دایمی، ترقی و پیشرفت در تمام عرصه های زندگی آرزو نمود. 

طبق اجندا؛ وزیر عدلیه طرح مقرره پوهنتون ها و موسسات (انستیتوت) های تحصیلات عالی خصوصی را به جلسه ارائه نموده گفت که مقرره متذکره قبلاً طی فقره (۴) مصوبۀ شماره (۲۱) مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ کابینه با یک سلسله تغییرات مورد تائید قرار گرفته و بعد از تصحیحات لازم از جانب کمیته موظف غرض تصویب کابینه ارائه می گردد. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه طرح مقرره پوهنتون ها و موسسات (انستیتوت) های تحصیلات عالی خصوصی را در پرنسیب مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا به همکاری وزارت تحصیلات عالی طرح متذکره را با در نظر داشت نظریات اعضای کابینه تصحیح و نهائی سازد. 

سپس؛ مشاور ارشد مقام ریاست جمهوری در امور هماهنگی و تطبیق پالیسی های شوراهای ریاست جمهوری طرح پیشنهادی مبنی بر تدویر کنفرانس خبری پیرامون گزارش دهی دارالانشا های شوراها و ارایه معلومات مسوولین در مورد نحوۀ تصمیم گیری در شوراها، نقش نهاد ریاست جمهوری در تسهیل گفتگو و تصمیم گیری سکتوری، اهمیت شوراها برای تشویق همکاری موثر در حکومت و تعیین جهت برای سکتور های اصلی، نقش جامعه مدنی و سکتور خصوصی و اهمیت شورا ها برای حکومتداری نوین و حسابده به مردم را به جلسه ارایه نمود. 

کابینه، طرح متذکره را مورد تائید قرار داده، مشاور ارشد مقام ریاست جمهوری در امور هماهنگی و تطبیق پالیسی های شوراهای ریاست جمهوری را موظف نمود تا به همکاری ریاست عمومی ادارۀ امور و ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری میکانیزم واضح و پلان تطبیقی پیرامون گزارش دهی دارالانشاهای شوراها را ترتیب و به منصۀ اجرا قرار دهد. 

متعاقباً؛ وزیر اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد مشترک آن وزارت و وزارت امور شهر سازی و مسکن مبنی بر استملاک موازی (۶۹۲۶) متر مربع زمین محل سکونت و حرمسرای احمد شاه بابا واقع شهر کندهار را از قرار فی متر مربع (۴۲۰۰۰) افغانی و قیمت مجموعی۲۹۰.۸۹ میلیون افغانی و تقاضای وجوه اضافی غرض ترمیمات آن به جلسه ارایه که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

همچنان، کابینه به وزارت های اطلاعات و فرهنگ، امور شهر سازی و مسکن، مالیه، اداره اراضی افغانستان و واحد عملیاتی و حمایوی ریاست جمهوری وظیفه سپرد تا طرح ایجاد و اعمار میدان بزرگ تفریحی و ترمیم بنیادی مقبره احمد شاه بابا و خرقه مبارک را توأم با پلان تطبیقی آن ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه نمایند. 

هکذا، کابینه به کمیسیون نامگذاری وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرد تا تغییر نام میدان هوائی بین المللی کندهار را به نام میدان هوائی بین المللی احمد شاه بابا طی مراحل نموده و به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد. 

بعداً، وزیر صحت عامه طرح و پلان ایجاد شورای قابله ها و نرس های افغانستان را به جلسه پیشکش نمود که از سوی کابینه در پرنسیب مورد تائید قرار گرفت و وزارت صحت عامه موظف گردید تا طرح متذکره را در ابعاد مالی جهت موافقه به وزارت مالیه ارسال نماید، همچنان تداخل وظیفوی پیرامون اعتباردهی سند تحصیلی را در مقررۀ مربوط طی جلسۀ به اشتراک وزارت تحصیلات عالی تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری مورد غور قرار دهد. 

سپس؛ معین مسکن وزارت امور شهر سازی و مسکن بتاسی از هدایت فقرۀ (۱۷) مصوبۀ شماره (۵) مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ کابینه؛طرزالعمل ارزیابی و واگذاری آپارتمان های رهایشی شهرک پولیس به کرایه امتیازی برای منسوبین و باز ماندگان شهدا و معلولین پولیس ملی افغانستان را به جلسه ارایه نمود. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه طرزالعمل متذکره را در پرنسیب مورد تائید قرار داد و وزارت امور داخله را موظف نمود تا طی مدت دو هفته بررسی ها را پیرامون تثبیت و شناسایی مستحقین انجام دهد، همچنان به وزارت امور شهر سازی و مسکن وظیفه سپرد تا در طرزالعمل متذکره مصرف پول کرایه امتیازی را برای حفظ و مراقبت، میعاد کرایه را برای سه سال و ممنوعیت به کرایه سپردن آپارتمان ها از سوی مستحقین را تسجیل و به همکاری وزارت امور داخله پلان تطبیقی آنرا ترتیب و از نتیجه به جلسه کابینه گزارش ارایه نماید. 

به همین ترتیب؛ وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان یادداشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه GIZ در مورد ادغام افراد بیجا شده در شمال افغانستان را جهت منظوری طبق صراحت هدایت فقره (۶) مصوبۀ شماره (۲۱) مورخ۱۳۹۶/۱۲/۱۴کابینه به جلسه مطرح نمود. 

کابینه ضمن تائید یادداشت تفاهم متذکره، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان را موظف نمود تا پیرامون شمولیت ولایات فاریاب و سرپل نیز با موسسه GIZ صحبت نموده، همچنان تفاهم مالی را با وزارت مالیه عقد و یادداشت تفاهم متذکره را طی مراحل نماید. 

هکذا، معین مالی و اداری شاروالی کابل یادداشت تفاهمنامه بین دفتر خدمات پروژۀ ملل متحد (UNOPS) شاروالی کابل و اداره کمک جاپان (JICA) برای پروژه بهبود دسترسی به ساحات جنوب شرقی شهر کابل را غرض منظوری ارایه نمود. 

کابینه، شاروالی کابل را موظف نمود تا یادداشت تفاهم متذکره را با درج فیصدی فیس UNOPS، زمان مدیریت، احجام کار و عدم انتقال پروژه غرض اجرا به سایر نهادها تصحیح، همچنان تفاهم مالی را با وزارت مالیه عقد و یادداشت تفاهم متذکره را طی مراحل نماید. 

در ادامه؛ معین مالی و اداری شاروالی کابل پیشنهاد تعدیل موازی ۵.۱۱ جریب زمین دولتی از ساحه صنعتی به اداری را به منظور اعمار دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی به جلسه پیشکش که مورد تائید قرار گرفت. 

متعاقباً؛ رئیس اداره اراضی افغانستان انتقال موازی (۶۰۰) متر مربع زمین دولتی واقع ولایت بامیان که قبلأ تعمیر فایبر نوری ریاست مخابرات ولایت بامیان بالای آن اعمار گردیده است، موازی یک جریب زمین دولتی واقع قریه لچگلی مرکز ولایت کنر جهت اعمار تعمیر اداری محکمه شهری، موازی (۳) جریب و (۲) بسوه زمین دولتی واقع دشت الچین جهت اعمار داش زباله سوزی طبی (انسنراتور) ریاست صحت عامه ولایت کندز، موازی (۱۰۰) جریب زمین دولتی واقع دشت بابا صاحب ولایت لغمان جهت اعمار ترمینل ترانسپورتی، موزای (۲) جریب زمین دولتی واقع قریه خانقاه ولسوالی ورسج ولایت تخار جهت اعمار تعمیر آمریت برق، موازی (۳۵۰) جریب زمین دولتی واقع شیروازده مرکز ولایت لوگر جهت اعمار شهرک معلمین، موازی (۲) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی مرکز ولایت فراه جهت اعمار تعمیر آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی، موازی (۵۰۰) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی بهارک ولایت تخار جهت احداث فارم تحقیقاتی زراعتی، موازی (۱۱.۷) جریب زمین دولتی واقع مرکز ولایت زابل جهت اعمار تعمیر دارالمعلمین و موازی (۳۰۰) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی دامان ولایت کندهار جهت احداث سیستم برشنا سولری (۳۰) میگاوات برق را به جانب وزارت مالیه به جلسه ارایه کرد که مورد تائید کابینه قرار گرفت. 

در اخیر جلسه، وزیر امور خارجه ده مورد معاهدات بین المللی را به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.