جلسه کابینه تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید.

طبق اجندا، معین مسلکی وزارت عدلیه طرح قانون تابعیت را به جلسه مطرح کرد و کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، طرح متذکره را در پرنسیب مورد تائید قرار داد و وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طرح متذکره را تحت نظر معاون دوم ریاست‌جمهوری با درنظرداشت نظریات اصلاحی ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست‌جمهوری و اعضای کابینه تصحیح و طی مراحل نماید.

متعاقباً معین مسلکی وزارت عدلیه، طرح اساسنامۀ شرکت طبع اسناد مصئون را به جلسه ارایه نمود و کابینه بعد از بحث و مداقه، طرح مذکور را در پرنسیب مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا در همآهنگی با وزارت مالیه تحت نظر معاون دوم ریاست‌جمهوری  این طرح را با درنظرداشت رفع محدودیت سهمداران، تفکیک و چگونکی چاپ اسناد بهادار، حقوقی و محرم، رعایت احکام انتقالی مبنی بر تفویض صلاحیت‌ها و سایر نظریات اصلاحی اعضای کابینه و ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست‌جمهوری تصحیح و طی مراحل نماید.

سپس، طرح فروش گاز مایع ادارۀ نفت و گاز افغانستان توسط معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت و رئیس اداره نفت و گاز افغانستان به جلسه پیشکش گردید و کابینه بعد از بحث همه‌جانبه پیشنهاد مطروحه را مورد تائید قرار داده، ادارۀ نفت و گاز افغانستان را موظف نمود تا گاز مایع موجود در ذخایر آن اداره را با درنظرداشت کیفیت آن، بالای آن‌عده اداراتی که نیاز دارند، به‌خصوص شاروالی کابل جهت تسخین مرکزگرمی مکروریان‌ها، وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله به فروش برساند.

سپس، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، گزارش چگونگی طی مراحل بست‌های عالی‌رتبه (اول و دوم) را به جلسه مطرح نمود. همچنان وی پیرامون طرح پروژۀ بانک سوالات امتحانات گزینش کادرهای خدمات ملکی به جلسه معلومات ارائه نمود که گزارش و پیشنهادات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، مورد تائید قرار گرفت.

به همین ترتیب، رئیس کمیسیون متذکره، طرح رهنمود مراسلات اداری را به جلسه مطرح کرد و کابینه بعد از غور و بحث، طرح مذکور را در پرنسیب مورد تائید قرار داد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را موظف نمود تا طرح متذکره را با در نظرداشت استفاده از اصطلاحات رسمی طبق قوانین نافذۀ کشور، تصریح زبان‌های رسمی کشور در تمامی اسناد و تعیین شکل و نوعیت واحد خط، جهت ترتیب مراسلات تصحیح نموده، نظریات اعضای کابینه و ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست‌جمهوری را در طرح گنجانیده و زمینه تطبیق رهنمود متذکره را فراهم سازد.

در ادامه، مسودۀ موافقتنامۀ فراهم‌آوری کمک تخنیکی، عرضۀ خدمات ICT مربوط به نصب، عیارنمودن و شخصی سازی، آموزش و حمایت از تطبیق برنامه (اپلکیشن) GOAML ملل متحد در دافغانستان بانک که قرار است میان واحد استخبارات مالی دافغانستان بانک (finTRACA) و ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) به امضاء برسد، توسط معاون دوم دافغانستان بانک به جلسه مطرح گردید.

کابینه بعد از بحث همه جانبه د افغانستان بانک را موظف نمود تا موافقتنامه متذکره را به همکاری کمیته عالی تکنالوژی معلوماتی، با درنظرداشت چگونگی استفاده از ظرفیت های موجود و استخدام متخصصین داخلی، طرح متذکره را مورد بازنگری قرار داده و بعد از اصلاحات و توافق کمیته متذکره به جلسه کابینه ارایه نماید.

سپس، رئیس اداره اراضی افغانستان انتقال موازی (۱۶۴۵٫۴۱) جریب زمین دولتی واقع شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جهت تطبیق پلان توسعوی احمد شاهی مینه شهر لشکرگاه، انتقال موازی (۲۰ ) جریب زمین دولتی واقع مرکز ولایت غزنی جهت اعمار محبس در آن ولایت، انتقال موازی (۱۱٫۵) جریب زمین دولتی واقع ولایت دایکندی جهت اعمار تعمیر یونت ترویجی خدمات زراعتی در شش ولسوالی آن ولایت، انتقال موازی (۱۳٫۲۵) جریب زمین دولتی واقع ولایت دایکندی جهت اعمار محابس و توقیف‌خانه‌ها در هفت ولسوالی آن ولایت، انتقال موازی (۵۰۰) جریب زمین دولتی واقع مرکز ولایت فراه جهت احداث پارک تفریحی ملی، انتقال موازی (۱۱٫۲۵) جریب زمین دولتی واقع قریه غاسور ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی جهت احداث میدان فوتبال، انتقال موازی (۱) جریب زمین بکر دولتی واقع ولسوالی شینواری ولایت پروان جهت اعمار تعمیر ریاست محکمه ابتدائیه آن ولسوالی، انتقال موازی (۳۲۳) جریب زمین دولتی واقع مرکز ولایت زابل جهت اعمار تاسیسات و احاطه پوهنتون زابل، انتقال موازی (۴) جریب و (۱۱) بسوه زمین دولتی واقع مرکز ولایت دایکندی جهت اعمار گدام ذخیره استراتیژیک غله‌جات در آن ولایت و انتقال موازی (۱۸۲٫۹۵) جریب زمین دولتی واقع دارالامان ولایت کابل به منظور تطبیق فاز دوم کمپلکس اداری دارالامان را به جلسه مطرح کرد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

در ادامه، پیشنهاد وزارت مالیه مبنی بر تزئید مبلغ (۱۳۶٫۰۹) ملیون افغانی در بودجه عادی و تزئید مبلغ (۲٫۰۰۶) میلیارد افغانی در بودجه انکشافی به قسم ضمیمه بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ توسط معین پالیسی آن وزارت به جلسه مطرح شد که مورد تائید قرار گرفت.

در اخیر جلسه، هشت مورد معاهدۀ بین‌المللی توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح شد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.