صفحه اصلی / کابینه

ریاست کابینه را رئیس جمهور کشور به عهده دارد و فهرست سایر اعضای آن به شرح زیر است:


 • محترم معاون اول ریاست جمهوری
 • محترم معاون دوم ریاست جمهوری
 • محترم رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی
 • محترم معاون اول ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی
 • محترم مشاور امنیت ملی
 • محترم وزیر دفاع ملی
 • محترم وزیر امور داخله
 • محترم وزیر خارجه
 • محترم وزیر عدلیه
 • محترم وزیر مالیه
 • محترم وزیر معارف
 • محترم وزیر صحت عامه
 • محترم وزیر زراعت و آبیاری
 • محترم وزیر تجارت و صنایع
 • محترم وزیر معادن و پترولیم
 • محترم وزیر اقتصاد
 • محترم وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
 • محترم وزیر تحصیلات عالی
 • محترم وزیر اطلاعات و فرهنگ
 • محترم وزیر انرژی و آب
 • محترم وزیر فواید عامه
 • محترم وزیر شهرسازی و اراضی
 • محترم وزیر ارشاد حج و اوقاف
 • محترم وزیر سرحدات و قبایل
 • محترم وزیر کار و امور اجتماعی
 • محترم وزیر ترانسپورت
 • محترم وزیر مبارزه علیه مواد مخدر
 • محترم وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان
 • محترم وزیر امور زنان
 • محترم وزیر احیا و انکشاف دهات
 • محترم وزیر دولت در امور پارلمانی
 • محترم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث
 • محترم وزیر دولت در امور توریزم
 • محترم وزیر دولت در امور شهدا و معلولین
 • محترم رئیس عمومی دفتر مقام ریاست جمهوری
 • محترم رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری
 • محترم رئیس عمومی اداره ارگانهای محلی
 • محترم رئیس عمومی اداره حفاظت محیط زیست
 • محترم رئیس عمومی اداره احصائیه مرکزی
 • محترم شاروال کابل
 • محترم رئیس عمومی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی
 • محترم مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور تحصیلات عالی
 • محترم مشاور ارشد مقام ریاست جمهوری در امور اجتماعی