فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین شاروال کابل

بتاسی از فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی کشور، الی ایجاد شرایط مناسب برای انتخابات شاروال ها، تعیین محترم احمد ذکی سرفراز را در بست خارج رتبه به حیث شاروال کابل، منظور می نمایم.

از خداوند متعال (ج) توفیقات مزید شان را در امور محوله خواهانم.

 

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان