فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین فضل هادی مسلمیار به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی جمهوری ا.ا

به تأسی از حکم فقره ۳ ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم فضل هادی مسلمیار، به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

از خداوند متعال (ج) توفیقات مزید در اجرای امور محوله برای‌شان استدعا می‌نمایم.

 

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان