رئیس جمهور غنی، روی تعلیم با کیفیت و فراگیر تاکید کرد

رئیس جمهور غنی، روی تعلیم با کیفیت و فراگیر تاکید کرد

جلسۀ شورای عالی قوای بشری به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در ارگ دایر گردید.

در این جلسه داکتر محمد ابراهیم شینواری سرپرست و معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، طرح پیشنهادی وزارت معارف را در خصوص وظایف و حمایت های اساسی این وزارت، به جلسه ارائه کرد.

وی در رابطه به عناصر اساسی خدمات تعلیمی با کیفیت، مراحل و راه های عرضۀ خدمات تعلیمی، نتیجۀ آموزش و پیشرفت مسلکی، وظایف سطوح رهبری و ولایتی وزارت معارف، محورهای اصلی کاری سطوح ولایتی، ولسوالی و مکاتب و تفکیک صلاحیت ها معلومات داد.

به همین ترتیب، داکتر شینواری در خصوص انکشاف منابع بشری، اعمار مکاتب، تهیه و تدارکات، ایجاد زیربنای تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی، مدیریت مالی، معاشات، خدمات و امنیت، املاک، آموزش قبل از خدمت معلمی، سیستم معلوماتی ادارۀ معارف، خدمات صحی برای شاگردان مکاتب، چاپ کتب درسی و نظارت و ارزیابی برنامه ها به تفصیل صحبت کرد و پیشنهادات خویش را در خصوص تعین یک تیم مسلکی بخاطر بررسی جوانب مختلف این طرح به رئیس جمهور ارائه نمود.

سپس عبدالطیف روشان، عبدالسلام رحیمی، رحیل فرملی، اصیلا وردک، عبدالمتین بیگ، محمد محق، اسدالله غضنفر، حبیبی، خانم سرابی، عثمانی و احمد جاوید رسولی در رابطه به نظارت از طریق تکنالوژی، بلند بردن کیفیت معارف، تمرکز‌ زدایی امور از وزارت معارف، شفافیت در استخدام، رابطۀ منطقی بین نصاب معارف و تحصیلات عالی و جلوگیری از جعل اسناد فارغان، نظریات و پیشنهادات شان را به تفصیل به جلسه ارائه کردند.

بعداً رئیس جمهور غنی از داکتر محمد ابراهیم شینواری بخاطر ارائه طرح متذکره، تشکر کرده گفت که وزارت معارف ضرورت به اصلاحات همه جانبه و بنیادی دارد و در جلسات متعدد شورای عالی قوای بشری روی آن، بحث های بیشتر صورت خواهد گرفت.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که باید اساس کار وزارت معارف روی تعلیم با کیفیت و فراگیر باشد. وی افزود که نصاب تعلیمی ضرورت به بازنگری همه جانبه دارد و تیم های متخصص روی آن کار نمایند و همچنان دیدگاه های نهادهای مدنی در این خصوص گرفته شود.

رئیس جمهور کشور گفت که ریاست های معارف ولایات غیرسیاسی و در خدمت معارف باشند و مسئولین محلی نباید در امور معارف مداخله کنند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در اخیر صحبت هایش تاکید کرد که دیدگاه زنان نیز در جهت غنامندی نصاب تعلیمی گرفته شود.