شورای‌عالی اقتصادی: قرارداد اعمار فابریکۀ سمنت جبل‌السراج دوباره به اعلان سپرده‌شود

شورای‌عالی اقتصادی: قرارداد اعمار فابریکۀ سمنت جبل‌السراج دوباره به اعلان سپرده‌شود

جلسۀ شورای‌عالی اقتصادی قبل از ظهر امروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، روی پلان تطبیقی پالیسی ملی حمایت از مستهلک، طرح ایجاد فابریکه پروسس لبنیات و پروسه داوطلبی اعمار فابریکه سمنت جبل‌السراج بحث نمود.

ابتدا پلان تطبیقی پالیسی ملی حمایت از مستهلک توسط فیروزخان مسجدی معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت ارائه شد.

وی گفت که هدف این پلان تطبیق پالیسی حمایت از مستهلک، ارتقای آگاهی مستهلکین و متشبثین در مورد حقوق، مسئولیت‌ها، مکلفیت‌ها و موضوعات مربوط به حمایت از مستهلکین، سهیم‌ساختن جامعه‌مدنی در حمایت از مستهلکین، جلوگیری از عرضه اجناس غیرمعیاری و غیر مصئون، تنظیم امور اعلانات تجارتی و حمایت از مستهلکین در برابر اعمال فریب‌کارانه و تقلبی در معاملات تجارتی از طریق بررسی و رسیدگی شکایات مستهلک می‌باشد.

جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، پلان تطبیقی پالیسی ملی حمایت از مستهلک را مورد تصویب قرار داد. رئیس‌جمهور گفت که یک میکانیزم تعقیبی از سوی وزارت صنعت و تجارت بخاطر پلان مذکور نیاز است و برای هر اداره باید یک ضرب‌الاجل واضح تعیین شود تا در زمان معین، پالیسی‌های خویش را تطبیق نمایند.

متعاقباً طرح ایجاد فابریکۀ پروسس لبنیات از سوی یک‌تن از مسئولین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به جلسه ارائه گردید.

وی در رابطه به‌پروژه انکشاف صنعت لبنیات، تاسیس فابریکه لبنیات، فراهم‌نمودن زمین برای فابریکۀ پروسس شیر، اداره و مدیریت فابریکه و مودل آن به جلسه معلومات داد.

در جلسه بر سپردن مدیریت فابریکۀ مذکور به سکتور خصوصی تاکید گردید، رئیس‌جمهور غنی ضمن اینکه بر تاسیس فابریکه مذکور موافقت خویش‌را ابراز کرد.

وی گفت که ادارۀ اراضی در قسمت تهیه زمین برای فابریکه با وزارت زراعت همکاری کند و محل فابریکه در یک مکان مناسب انتخاب گردد و وزارت زراعت باید به سوالات تخنیکی که در این خصوص وجود دارد، پاسخ‌های قناعت‌بخش ارائه کند.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی افزود: نهادهای حکومتی که نیاز به لبنیات دارند، لبنیات خویش را از فابریکۀ مذکور خریداری خواهند کرد.

در اخیر جلسه پروسۀ داوطلبی اعمار فابریکۀ سمنت جبل‌السراج توسط یک‌تن از مسئولین وزارت معادن و پترولیم به جلسه ارائه گردید.

وی گفت که پروسۀ داوطلبی اعمار فابریکۀ مذکور را به کنسرسیوم خدمات لیگو افغانستان لوژستیک اعطا شده بود که پس از بررسی مجدد قرارداد از سوی وزارت معادن و پترولیم، مشکلاتی در آن تشخیص گردید، بناً  پیشنهاد می‌گردد تا پروسۀ دواطلبی مذکور فسخ گردد.

جلسه پس از بحث‌های جانبه، قرارداد متذکره را فسخ کرد و رئیس‌جمهور هدایت داد تا مطابق پیشنهاد وزارت معادن و پترولیم، قرارداد مذکور بخاطر داوطلبی دوباره به اعلان سپرده‌شود.