جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی تدویر یافت

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی تدویر یافت

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. ابتدا، رئیس جمهور در رابطه به آتش سوزی زیانبار که شام روز پنجشنبه در مارکیت های واقع جاده نادر پشتون شهر کابل به وقوع پیوست؛ صحبت نموده و مراتب همدردی خویش را با صاحبان دکان‌های این مارکیت ها ابراز نموده و از توظیف کمیتۀ جهت بررسی وقوع آتش سوزی اطمینان داد.

طبق اجندا، سرپرست وزارت مالیه طرح پالیسی حفظ و مراقبت و امور عملیاتی دارائی های عامه را به جلسه کرد که بعد از بحث همه جانبه طرح مذکور در پرنسیب مورد تصویب قرار گرفت و وزارت مالیه را موظف گردید تا طرح متذکره را با در نظر داشت نظریات اصلاحی وزیر اقتصاد، رئیس ادارۀ اراضی افغانستان و تذکرات سایر اعضای کابینه تصحیح و نهایی سازد. متعاقباً، سرپرست وزارت مالیه پیشنهاد آن وزارت مبنی بر تزئید مبلغ (۲۵۴۹۵۶۵۷۰۳) افغانی در بودجه انکشافی به قسم ضمیمه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ را به جلسه ارائه نمود که کابینه افزودی متذکره را به قسم ضمیمه بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ مورد تائید قرار داد.

سپس، مسوده پالیسی ملی آبیاری توسط وزیر زراعت، آبیاری و مالداری به جلسه ارائه شد و کابینه پس از بحث همه جانبه مسودۀ مذکور را در پرنسیب مورد تصویب قرار داده، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را موظف نمود تا آن را غرض بحث بیشتر به شورای عالی اراضی و آب ارائه و نهایی سازد. به همین ترتیب، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری طرح پالیسی ملی زراعت مناطق خشک به سوی زراعت سازگار با تغییر اقلیم در افغانستان را به جلسه ارائه گردید و کابینه بعد از بحث و مداقه طرح یاده شده را در پرنسیب مورد تصویب قرار داده، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را موظف نمود تا طرح متذکره را با در نظر داشت نظریات اصلاحی وزیر اقتصاد و سایر تذکرات اعضای کابینه تصحیح، پلان آنرا ترتیب و به منصۀ اجرا قرار دهد.

در اخیر جلسه، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی طرح برنامه تغییر (CHANGE)، جاگزین برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را با بخش های عمده آن به جلسه مطرح کرد و کابینه بعد از بحث و مداقه طرح متذکره را در پرنسیب مورد تائید قرار داد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را موظف نمود تا به همکاری نهاد های ذیربط روی طرح طبق تذکرات جلسه غور مجدد نموده و آنرا تصحیح و نهایی سازد.