رئیس جمهور غنی با رئیس عمومی بانک انکشاف آسیایی دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با رئیس عمومی بانک انکشاف آسیایی دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با ورنر لیپاچ رئیس عمومی بانک انکشاف آسیایی برای آسیای مرکزی و غربی دیدار نمود.

در این دیدار که شام امروز در ارگ انجام شد، در مورد کمک های بانک انکشاف آسیایی با افغانستان به ویژه در زمینۀ تمویل و حمایت این بانک از بخش های زیربنایی و ترانسپورتی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رئیس عمومی بانک انکشاف آسیائی برای آسیای مرکزی و غربی در مورد پروژه های که بانک مذکور در افغانستان حمایت می کند، معلومات داد و گفت که برنامه های ما هماهنگ با اولویت های دولت افغانستان به پیش میرود.

در مقابل، رئیس جمهور غنی از کمک و همکاری بانک انکشاف آسیایی به افغانستان ابراز قدردانی کرده، گفت: پروژه های را که بانک انکشاف آسیایی تمویل می کند، سبب رشد دوامدار افغانستان می گردد و برای ما اهمیت زیاد دارد.