منظوری ۴۸ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۱۱.۸ میلیارد افغانی درکمیسیون تدارکات ملی

منظوری ۴۸ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۱۱.۸ میلیارد افغانی درکمیسیون تدارکات ملی

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ برگزار گردید. در این جلسه، ۵۰ مورد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه، ۴۸ مورد آن به ارزش بیش از  ۱۱.۸ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور شد.

اما در خواست قرارداد تدارک ۲ قلم لبنیات ضرورت قطعات و جزوتام‌ها و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی در ۷ بخش از سوی کمیسیون تدارکات ملی اعاده گردید و به وزارت دفاع ملی و ادارۀ تدارکات ملی وظیفه سپرده شد تا خریداری این اقلام را از شرکت‌های تولیدی بررسی نموده و راه حل مناسب را ارایه نمایند. حین بحث بالای پروژۀ تدارکات خدمات غیر مشورتی جهت عرضۀ خدمات صحی اساسی (BPHS)  و خدمات اساسی شفاخانه‌ای (EPHS)در ولایات هرات و نیمروز، این پروژه ها در پرنسیب منظور گردید و به ادارۀ تدارکات ملی هدایت‌داده شد تا شکایات و پروسه های تدارکاتی ولایات متذکره را بررسی نماید.

علاوه برآن، درخواست منظوری تعدیل شماری از پروژه ها پس از بررسی و مداقه مورد تأیید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت و همچنانگزارش تحقق فیصله های قبلی کمیسیون تدارکات ملی نیز مورد بررسی قرار گرفت. از سوی‌هم، استهدای کمیتۀ بررسی اداری جهت اخذ هدایت کمیسیون تدارکات ملی در رابطه به درخواست تجدید نظر شرکت ساختمانی مدنی مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

در بخشی از جلسه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی درخواست هدایت پیرامون تهیه و تدارک ۱۲۹۴۰۰ لیتر تیل جهت فعال‌نگه‌داشتن سایت‌های زون کندهار را پیشکش نمود که به اساس تصمیم اعضای کمیسیون، الی تدارک آن از منابع بیرونی، نیازمندی دراین زمینه باید با استفاده از روش خوش‌خرید مرفوع گردد. یادداشت ادارۀ تدارکات ملی پیرامون تهیه و تدارک وسایط زرهی مورد نیاز ادارات تدارکاتی نیز از سوی این کمیسیون منظور گردید.

شاروالی کابل درخواست مجدد این اداره را با درنظرداشت هدایت شفاهی رئیس‌جمهور پیرامون نهایی‌نمودن پروسۀ تدارکاتی طبق پروسۀ تدارکات بانک جهانی و قانون تدارکات افغانستان در رابطه به پروژۀ ساختمان ۳.۹۶ کیلومتر سرک اسفالت و ساختمان‌های آب‌رو آن (لات۱۲)، سرک اتصالی قرغه الی سرک کمپنی از مسیر چهارراهی سپین‌کلی به طول ۱.۱۵ کیلومتر، سرک از مقابل حوزه ۵ الی چهارراهی سپین‌کلی به طول ۱.۳۲ کیلومتر، سرک از سرک قرغه الی حوزۀ ۵ به طول ۰.۹۲ کیلومتر و سرک از حوزه ۵ الی سرک کمپنی به طول۰.۵۲ کیلومتر به شرکت ساختمانی چاکریاپی را به جلسه ارایه نمود که منظور گردید.

درعین حال، دیدبان شفافیت افغانستان درخواست هدایت در بارۀ عدم همکاری وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی در رابطه به بررسی شکایات منسوبین آن وزارت‌ها را به کمیسیون تدارکات ملی پیشکش نمود. رئیس‌جمهور غنی تاکید ورزید که تمامی نهادها بربنیاد قانون حق دسترسی به اطلاعات باید با دیدبان شفافیت افغانستان همکاری نمایند. وزارت امور داخله درخواست هدایت در مورد پروژه های که میعاد حفظ و مراقبت آن‌ها به تاریخ ۳۰ قوس ۱۳۹۷ ختم گردیده است را به کمیسیون تدارکات ملی مطرح کرد که کمیسیون این درخواست را تا سه ماه آینده منظور نمود.

در همین حال وزارت دفاع ملی گزارش هیئت بررسی در رابطه به شکایت شرکت انعام‌الله برات‌زوی در بخش اول پروژۀ شش قلم میوۀ تازه وزارت دفاع ملی را به کمیسیون ارایه نمود که از سوی این کمیسیون به‌منظور بررسی‌های بیشتر تخنیکی اعاده گردید. علاوه برآن، وزارت دفاع ملی دو درخواست منظوری فسخ قرارداد تهیه و تدارک سه قلم اجناس مفروشاتی (بخاری سنگ ذغال، بخاری گازی دفتری و بخاری گازی چتری‌دار) و فسخ قرارداد تهیه و تدارک اجناس، خدمات ضمنی و ترمیمات پیشنهادی تأسیسات، تسهیلات و تجهیزات اردوی ملی، قول اردوهای ساحوی و قطعات مرکزی در هفت لات به شکل چهار چوبی را به جلسه ارایه نمود که از سوی این کمیسیون مورد تایید قرار گرفت و به اداره تدارکات ملی وظیفه سپرده شد تا ادعای داوطلب را بررسی بیشتر نماید.