اعلامیه مطبوعاتی

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، رفتار، فکر و عملکرد تبعیض آمیز در تمامی عرصه ها بخصوص در داخل دستگاه حکومتی را شدیداً محکوم می کند و به هیچ نهاد و فردی اجازۀ خدشه دار کردن وحدت ملی، همدلی و اتفاق اقوام و مردم افغانستان را نمی دهد.

رئیس جمهور کشور در پایان سفر رسمی خود در هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جزئیات نامه نشر شده از طرف فردی منصوب به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری را مرور و از آن شدیداً متاثر گردیده است.

رئیس جمهور غنی به لوی څارنوالی کشور هدایت داده است تا در این خصوص تحقیقات همه جانبه انجام داده و در تشخیص عامل و یا عاملین این رفتار زشت اقدام نموده و در روشنی احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور با آنان برخورد نماید.

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفت: ” زیبایی افغانستان و قوت و ثبات آن در وجود اقوام و مردمان با هم برابر و مساوی این سرزمین باعزت است و برای من افتخار بزرگتر از این نیست که با افتخار از آنها نمایندگی نمایم.”

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0