کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد را به ارزش ۶۱۸ میلیون افغانی منظور نمود

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد را به ارزش ۶۱۸ میلیون افغانی منظور نمود

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ، درخواست اعطای ۱۱ قرارداد را مورد بررسی قرارداد که در نتیجه ۱۰ قرارداد به ارزش بیش از ۶۱۸ میلیون افغانی منظور گردید.

قراردادهای منظورشده شامل:

–       دو قرارداد پروژۀ تهیه و خریداری مقدار ۶۷۵۰ متریک تُن کانسنتریت (خوراکه متوازن حیوانی) به ولایات بادغیس و غور و ولسوالی قوش‌تپه ولایت جوزجان به شمول انتقالات آن به ولایات مذکور مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری؛

–       قرارداد پروژۀ تهیه و تدارک یک قلم آب آشامیدنی در سه بخش بر اساس قرارداد چهارچوبی مربوط وزارت دفاع ملی؛

–       قرارداد ترمیم اساسی ۵  پایه جنراتور مربوط وزارت دفاع ملی؛

–       قرارداد پروژۀ ارتباط ۱۱۳ سایت لینک مایکروویف و ۳ ویست مربوط جزوتام‌های وزارت امور داخله؛

–       قرارداد پروژه تهیه و تدارک انکشاف شبکۀ فایبر نوری ۱۴ سایت مرکزی و ساحوی مورد ضرورت قطعات و جزوتام‌های قوای پولیس ملی؛

–       قرارداد پروژۀ انکشاف شبکۀ فایبر نوری در ۱۲ سایت ساحوی و مرکزی ضرورت قطعات و جزوتام‌های قوای پولیس ملی؛

–       قرارداد ۱۳ قلم حبوبات مورد نیاز ریاست محابس و توقیف خانه‌ها مربوط وزارت امور داخله؛

–       قرارداد تدارک یک قلم گاز مایع بر اساس قرارداد چهارچوبی مربوط وزارت امور داخله؛

از سوی‌هم، پروژۀ انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی از سوی این کمیسیون به شکل نهایی آن منظور گردید و تاکید بر تسریع روند انتقال حجاج افغان صورت گرفت.

 رئیس جمهور محمداشرف غنی حین بحث بالای پروژۀ تهیه و خریداری کانسنتریت (خوراکه متوازن حیوانی) تاکید ورزید: نیازهای سایر ولایت‌ها که با این مشکل روبه‌رو هستند هرچه زودتر حل گردد. وی به وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله هدایت‌داد تا زمینۀ خریداری گوشت را از مالداران کشور فراهم نمایند.

در این جلسه، درخواست منظوری اعطای قرارداد انتقالات هوایی پرسونل و جز و تام‌های اردوی ملی افغانستان (چارتر) در هفت بخش اعاده شد.

همچنان خاطر نشان‌گردید که با د آریانا افغان‌هوایی‌شرکت مذاکره صورت گیرد و زمینۀ انتقالات هوایی پرسونل و جز و تام‌های اردو ملی افغانستان به وجه‌احسن آن انجام‌شود و دو طیاره که وزارت دفاع در اختیار دارد باید به کمک د آریانا افغان‌هوایی‌شرکت آنرا فعال نمایند.

در همین حال، گزارش هیئت مختلط در رابطه به اعطای قرارداد تهیه و تدارک ۴ قلم گوشت مورد ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجستۀ دولتی، ۴ قلم گوشت اعلی ضرورت ریاست محترم خدمات ریاست محترم عمومی ادارۀ امور ریاست‌جمهوری منظور و در رابطه به قرارداد ۷ قلم گوشت اعلی ضرورت ریاست دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری فیصله شد تا با قراردادی به منظور کاهش نرخ، مذاکره صورت بگیرد.

از سوی‌هم، درخواست منظوری تعدیل مندرجات قرارداد (بدون افزایش قیمت) قرارداد تدارک ۹ قلم لوازم حمام موردنیاز قول اردوی ساحوی مربوط وزارت دفاع ملی نیز از سوی کمیسیون منظور گردید.

رئیس‌جمهور کشور بار دیگر بر حمایت از تولیدات داخلی تاکید ورزید و به وزارت دفاع ملی هدایت‌داد تا از تولیدات داخلی استفاده نماید.

علاوه برآن، پیشنهاد وزارت امور داخله مبنی بر امضای تفاهم‌نامه وصل ۲۴ لینک فایبر نوری (باندویت) قطعات و جزتام‌ها مورد ضرورت شبکۀ ناک وزارت امور داخله با شرکت افغان‌تلیکام و پیشنهاد این وزارت مبنی بر عدم موافقۀ داوطلب پیشنهادی طبق فیصله قبلی کمیسیون تدارکات ملی برای بخش دوم دو قلم گوشت مورد نیاز ریاست عمومی لوژستیک نیز از سوی کمیسیون منظور گردید.

در این جلسه، استاد محمدسرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت خانه‌های مالیه و عدلیه، مشاور ارشد مقام عالی ریاست‌جمهوری در امور زیربناها، ناظرین ملی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی‌جرگه نیز حضور داشتند.