اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به نشر خبرها پیرامون مسدودشدن (واتساپ و تلیگرام)

ارگ، کابل: قانون اساسی افغانستان، آزادی بیان را تضمین کرده است و حکومت وحدت ملی متعهد به اجرا و پاسداری از ارزش های آن می باشد. آزادی بیان برحسب صراحت قانون اساسی از تعرض مصوون بوده و حکومت وحدت ملی خود را مکلف به رعایت و حمایت از آن می داند.

اخیراً، خبرهای در پیوند به مسدودشدن (واتساپ و تلیگرام) در رسانه ها به نشر رسیده که باعث بروز پرسش ها در اذهان عامه گردیده است.

حکومت وحدت ملی در این زمینه تصریح می دارد که به هیچ آدرس و نهادی اجازۀ مسدود نمودن هیچ یک از ابزارهای آزادی بیان را نمی دهد و موضوع منتشر شدۀ اخیر مورد تعقیب و رسیدگی قرار می گیرد.