تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی، جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری در ماشین خانۀ کابل دایر گردید

تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی، جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری در ماشین خانۀ کابل دایر گردید

جلسه شورای عالی توسعۀ شهری تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در ماشین‌خانۀ شهر کابل دایر گردید و در آن روی طرح بهبود اطراف دریای کابل، گزارش پیشرفت کامپلکس اداری ساحۀ دارالامان و پروژه های زودرس با ساساکی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در آغاز جلسه، رئیس‌جمهور غنی کلید یک باب اپارتمان را به نجیب الله سرباز اسبق تولی اول کندک چهارم لوای دوم فرقۀ عملیات‌های خاص که سال قبل در جنگ رویاروی با دشمن در ولسوالی پشت رود ولایت فراه هردو چشم خود را از دست داده بود، تسلیم کرد و تلاش‌های وی را در راستای خدمت‌گذاری به وطن و مردم، مورد ستایش قرار داد.

بعداً، نجیب‌الله میوندی یکتن از مسئولین بنیاد آغاخان، طرح بهبود ساحۀ ماشین خانه و اطراف دریای کابل را که شامل سروی، پلان، دیزاین، عصری‌سازی و استفادۀ مجدد، بهبود و دسترسی، سهولت‌ها و همچنان ایجاد ساحات آموزش‌های حرفوی و فعالیت‌های تجارتی بود، به جلسه ارائه کرد.

رئیس‌جمهور غنی در این رابطه گفت که ساحۀ ماشین‌خانۀ کابل، یکی از نقاط عمدۀ تفریحی شهر کابل در گذشته بود و از ساحات عمدۀ میراث‌های فرهنگی ماست.

رئیس‌جمهور با اشاره بر اینکه ساحۀ متذکره مربوط وزارت دفاع ملی بود و فعلاً تخلیه شده است، گفت که باید مهندسی تاریخی این ساحه حفظ گردیده و حدود و نوع فعالیت در آن مشخص شود و همچنان ساحۀ ماشین‌خانه و اطراف دریای کابل، باید به ساحۀ منظم و منبع عایداتی مبدل شوند.

وی افزود که در این ساحه باید بخش‌های برای فعالیت‌های فرهنگی، کنفرانس‌ها، کتاب فروشی، نشست‌های فرهنگی و تیاتر و همچنان مارکیت دوامدار برای تولیدات زنان مبتکر، ایجاد گردد.

رئیس‌جمهور کشور خاطرنشان کرد که با تطبیق این طرح، ما می‌توانیم فرصت‌های شغلی را ایجاد کنیم و بنیاد آغاخان برای مبدل کردن ساحۀ مذکور به یک ساحۀ منظم، از ظرفیت خوبی برخوردار است.

جلسه فیصله کرد تا نهادهای دیگری که در این ساحه کار و فعالیت دارند، باید فعالیت‌های خود را با بنیاد آغاخان هماهنگ سازند.

سپس، گزارش پیشرفت کار کامپلکس اداری ساحۀ دارالامان از سوی ایدگار مراد و نبیل از  وزارت شهر سازی و مسکن، به جلسه ارائه گردید.

آنان در خصوص ماستر پلان، خدمات ترانسپورتی، شبکۀ جاده‌ها، سیستم آب و محیط زیست، برق، سهولت‌های ارتباطات و سیستم تخنیکی کامپلکس اداری ساحۀ دارالامان معلومات دادند و پیشنهادات خود را بخاطر تسریع کار آن، ارائه کردند.

رئیس‌جمهور در این زمینه گفت: دیدگاه ما این است که تمام دوایر دولتی از مرکز شهر کابل به ساحۀ دارالامان انتقال شوند. وی افزود که نهاد ساساکی بحیث مشاور حکومت در بارۀ دیدگاه عمومی آیندۀ کابل، با ما کار می‌کند.

رئیس‌جمهور غنی گفت که سروی سرک از دهمزنگ تا دارالامان انجام شده و به مرحلۀ دیزاین رسیده است، این ضرورت به مطالعۀ دقیق دارد و باید دقت کنیم تا تهداب اساسی را بگذاریم.

وی تصریح کرد: شهر کابل نیاز دارد که منظم و منسجم گردد و در آن ساحات تجارتی، کامپلکس‌های صحی و فرهنگی و ساحات سبز مشخص شود تا این شهر را به یک پایتخت منظم مبدل کنیم.

محمد اشرف غنی، بر حفظ و احیای ساحات تاریخی تاکید کرده، گفت که مردم کابل باید ملکیت‌های دوامدار داشته باشند.

در اخیر جلسه در رابطه به تطبیق پروژه های زودرس با ساساکی، خاطرنشان گردید که ۱۰ پروژۀ جدید پیشنهادی از سوی ساساکی باید اولویت‌بندی شود و به وزارت شهرسازی، شاروالی کابل و ادارۀ زون پایتخت هدایت داده شد که یک برنامۀ واضح آمادگی داشته باشند تا مردم در خصوص پلان عملی برای تغییرات شهر کابل، آگاهی حاصل کنند.