کمیسیون تدارکات ملی ۱۳ قرارداد را به ارزش۵۷, ۴ میلیارد افغانی منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی ۱۳ قرارداد را به ارزش۵۷, ۴ میلیارد افغانی منظور کرد

 جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ دایر گردید.  در این جلسه ۱۸ مورد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه، ۱۳ قرارداد پروژه های جدید به ارزش بیش از ۴.۵۷ میلیارد افغانی از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید:

  • منظوری اعطای قرارداد پروژه اعمار سرک کابل الی میدان‌شهر لین دوم قسمت اول از پل کمپنی الی بازار درانی، مربوط وزارت فواید عامه؛
  • منظوری اعطای قرارداد پروژه اعمار و قیرریزی سرک دی مندا الی عباس‌خیل ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، به طول ۰۶, ۸کیلومتر، مربوط وزارت احیأ و انکشاف؛
  • درخواست منظوری تعدیل تمدید زمانی با افزایش قیمت در قرارداد سرک‌های داخل شهر ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به طول بیش از ۱۱.۹ کیلومتر، مربوط وزارت فواید عامه؛
  • درخواست منظوری تعدیل قرارداد اعمار و ساختمان پروژه سرک بایپاس هرات لات دوم به طول بیش از ۲۵ کیلومتر، مربوط وزارت فواید عامه؛
  • درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر شفاخانه ۶۰۰ بستر حوزوی ولایت ننگرهار، مربوط وزارت صحت عامه؛
  • منظوری اعطای قرار داد پروژه های پیشنهادی ریاست عمومی واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری ریاست جمهوری که شامل: ترمیم اساسی قصر تاج بیگ، اعمار شفاخانه ۵۰ بستر پولیس محبس پلچرخی، انکشاف و توسعه محبس پلچرخی و خریداری یک عراده موتر لندکروزر زرهی ضرورت این ریاست؛
  • منظوری اعطای قرارداد تهیه و تدارکات روغنیات مختلف‌النوع سایت‌ها و بخش ترانسپورت زون‌های شش‌گانه شرکت افغان تیلی‌کام از بابت سال ۱۳۹۷، مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی؛
  • درخواست منظوری قرارداد ۵ قلم اشتهارات تبلیغاتی وزارت امور داخله؛
  • درخواست منظوری اعطای قرارداد ۳۸ قلم اجناس مفروشاتی ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و ساحوی اردوی ملی، مربوط وزارت دفاع ملی؛

و درخواست منظوری پروژه ۴۰ باب کانکس‌های اکمال‌شده فرقه ۲۰ پامیر، مربوط وزارت دفاع ملی در این جلسه کمیسیون، درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژه اعمار و ساختمان لین دوم سرک از دو راهی بگرام الی جبل السراج به طول ۲۵.۶کیلومتر، مربوط وزارت فواید عامه، نسبت عدم تکمیل میعاد اطلاعیه عام، تصمیم اعطای قرارداد اعاده شد. از سوی‌هم، در این جلسه یادداشت اداره تدارکات ملی پیرامون گزارش بازدید از سرمایه گذاری شرکت خدمات مالداری یاران اصیل مورد بحث قرار گرفته و در نتیجه، بعضی از سفارشات در این مورد ارایه گردید.

علاوه براین، درخواست هدایت در رابطه به تصحیح نوعیت اسعار پروژه نظارتی کاسا ۱۰۰۰ و قراردادهای تمدید لین آن تحت ۳بخش در قلمرو افغانستان از سنگ تودا الی نوشهره از سوی د افغانستان برشنا شرکت ارایه گردید، بعد از بحث و بررسی از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور شد.در این نشست کمیسیون، مسؤلین اداره تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی از جمله کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی شورای ملی، نماینده بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکا حمایت قاطع نیز حضور داشتند.