جلسۀ فوق‌العادۀ کمیسیون تدارکات ملی به منظور تأمین امنیت ارتباطات مخابراتی دایر گردید

جلسۀ فوق‌العادۀ کمیسیون تدارکات ملی به منظور تأمین امنیت ارتباطات مخابراتی دایر گردید

جلسۀ فوق‌العادۀ کمیسیون تدارکات ملی، به منظور تأمین امنیت ارتباطات مخابراتی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام دیروز در ارگ دایر گردید.

در این جلسه، سه مورد تدارکاتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تحت بررسی قرار گرفت که پس از بررسی و مداقه و غرض تطبیق عاجل، این پروژه‌ها به ارزش بیش از ۷ میلیون دالر منظور گردید.

گزارش تحقق فیصلۀ قبلی کمیسیون تدارکات ملی پیرامون پروژۀ حفظ و مراقبت سیستم بیلنگ از سوی شرکت مخابراتی افغان تیلی‌کام به جلسه ارایه گردید.

پس از ارایۀ این گزارش، شرکت افغان تیلی‌کام خواهان توسعه و افزایش ظرفیت این شرکت از ۳.۱ میلیون مشترک به ۶.۱ میلیون گردید که از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

از سوی‌ هم، پیشنهاد ریاست افغان تیلی‌کام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی راجع به نصب و مونتاژ تجهیزات اهداشده، دو سیت Core Network GSM غرض تطبیق عاجل این پروژه، از سوی کمیسیون منظور گردید.

علاوه برآن، پیشنهاد ریاست افغان تیلی‌کام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی راجع به درخواست شرکت پیشنهادی جهت پرداخت‌ها به اسعار خارجی نیز مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

حین بحث بالای پروژه‌های متذکره، محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان تاکید نمود که تأمین ارتباطات مخابراتی در ولسوالی‌ها و ولایت رابطه اساسی با موضوعات امنیتی کشور دارد و تأمین این ارتباطات باید به صورت عاجل صورت بگیرد.

در همین‌حال، به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و شرکت عمومی افغان تیلی‌کام وظیفه سپرده‌شد تا ارتباطات مخابراتی را در ۳۴ ولایت تأمین نموده و از روند پیش‌برد کاری‌شان گزارش بدهند.

در این جلسه مسؤلین ادارۀ تدارکات ملی، ناظرین ملی از جمله کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی شورای ملی نیز حضور داشتند.