رئیس جمهور غنی: حمایت سیاسی قابل پیش‌بینی از معارف در حکومت وجود دارد

رئیس جمهور غنی: حمایت سیاسی قابل پیش‌بینی از معارف در حکومت وجود دارد

به سلسلۀ جلسات شورای عالی قوای بشری در رابطه به اصلاحات در وزارت معارف، قبل از ظهر امروز نیز جلسه ای به همین منظور تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دایر گردید.

در این جلسه که در ارگ انجام شد، ابتدا داکتر محمد ابراهیم شینواری سرپرست و معین تعلمیات عمومی وزارت معارف، در رابطه به گزارش کمیسیون بین‌المللی تعلیم و تربیه معلومات داده گفت که این گزارش برای وزارت معارف کشور نیز درس ها و تجرئیات خوبی را ارائه می کند که ما می توانیم از آن در راستای اصلاحات در این وزارت استفاده کنیم.

سپس شماری از نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی که در این جلسه حضور داشتند، در رابطه به وضعیت معارف صحبت کردند و گفتند که در این خصوص روی یک طرح کار می کنند و آن را به جلسه آیندۀ شورای عالی قوای بشری ارائه خواهند کرد.

بعداً، نواب خلج نمایندۀ مخترعین جوان، دیدگاه خویش را در رابطه به بهبود وضعیت معارف کشور ابراز داشت و ضمن تاکید بر اهمیت بودجۀ معارف، گفت که قانون اساسی کشور باید در نصاب تعلیمی مکاتب شامل شود و فارغان صنف دوازدهم با ابزارهای تکنالوژی معلوماتی آشنا شوند.

در این جلسه داکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، بر موثریت تدریس معلمین و حضور شان در مکاتب، تاکید کرد.

متعاقباً رئیس جمهور غنی صحبت کرده، گفت که حمایت سیاسی قابل پیش‌بینی از سوی حکومت در بخش معارف وجود دارد.

رئیس جمهور بر استخدام شفاف و معیاری رؤسای معارف و مدیران مکاتب کشور تاکید کرده، گفت که باید این روند، شفاف و با معیارهای واضح انجام شود. وی افزود که معیارهای مبهم و ضعیف در معارف وجود دارد که باید از بین بروند.

رئیس جمهور غنی بر ایجاد سیستم معلوماتی مرجع واحد، تاکید کرده گفت که تمام ارگان های دولت باید از یک مرجع استفاده کرده و معلومات شان را بدست آورند.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش، بر تشخیص استعدادها در مکاتب روستاها تاکید کرده، گفت که روی این استعدادها باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد.