رئیس جمهور غنی در جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری: فهرست مکان های تاریخی و فرهنگی کشور باید تدوین گردد

رئیس جمهور غنی در جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری: فهرست مکان های تاریخی و فرهنگی کشور باید تدوین گردد

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری قبل از ظهر امروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، پیشرفت کار مسجد جامع حضرت عمر فاورق(رض) در ولایت کندهار، پروژۀ مجتمع فرهنگی پروفیسور غلام محمد میمنگی، رسیدگی به قضایای مجتمع رهایشی گلستان، طرزالعمل تسلیمی پروژه ها بعد از تکمیلی به شاروالی ها و پلان انکشافی شهرک استاد کمال‌الدین بهزاد برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی را مورد بحث و ارزیابی قرار داد.

در این جلسه که در ارگ دایر گردید، ابتدا روشان ولسمل شاروال کندهار در رابطه به جریان پیشرفت کار مسجد جامع حضرت عمر فاورق(رض) در ولایت کندهار از جمله تاریخچه، بخش های مختلف، قرارداد، بخش های تکمیل شده، بودجه و منابع تدارکاتی و فاز اول، گزارش خویش را ارائه کرد.

وی افزود که مسجد متذکره در سه فاز اعمار می گردد که فاز اول آن دارای سه منزل بوده و هزینۀ ساختمان آن چهار میلیون دالر تخمین شده است، فاز دوم شامل یک مارکیت دارای ۱۵۰ باب دکان بوده و هزینه آن تخمیناً هفت میلیون دالر و فاز سوم آن دارای لیلیه، دارالافتاء، دارالحدیث، کتابخانه، دارالمطالعه، آشپزخانه، گدام و صالون فاتحه‌خوانی زنانه بوده و هزینۀ آن مبلغ هفت میلیون دالر تخمین گردیده است.

شاروال کندهار همچنان در زمینۀ فعالیت های شاروالی مذکور از جمله حکومتداری شهری، بلندرفتن عواید و رشد اقتصادی، عرضۀ خدمات اولیه و ساختارهای اجتماعی و فعالیت های فرهنگی، معلومات داد.

وی همچنان در خصوص طرح استملاک جادۀ احمدشاهی، طرح توسعه‌یی ساحه مقبرۀ احمدشاه بابا، طرح استملاک خانۀ احمدشاه بابا، طرح احداث سرک نمبردوم قول اردوی سابقه و پلان تفصیلی مناطق رهایشی براساس ماستر پلان جدید معلومات ارائه کرد.

رئیس‌جمهور در رابطه به مسجد جامع حضرت عمر فاورق(رض) گفت که فاز اول مسجد متذکره بزودی تکمیل گردد و پیشنهادات شاروال کندهار در مورد تامین منابع مالی آن منظور است.

وی افزود: با شرکت افغانی که در اعمار این مسجد کار می کند، تصفیه حساب صورت گیرد و وزارت مالیه هزینۀ اعمار فاز اول مسجد جامع حضرت عمر فاورق(رض) را تامین کند.

رئیس‌جمهور غنی ضمن تاکید بر حفظ اصالت مکان های تاریخی و فرهنگی، طرح استملاک جادۀ احمدشاهی و خانۀ احمدشاه بابا و همچنان سرک نمبر دوم قول اردوی سابقه را منظور نمود.

محمد اشرف غنی گفت که وزارت‌های مالیه و ترانسپورت و شاروالی کندهار بخاطر تنظیم بهتر شهر کندهار در عرصۀ ترانسپورت، چهار ترمنیل را در چهار نقطۀ این شهر اعمار نمایند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد که باید ما برای ماستر پلان شهرهای خویش یک دیدگاه واضح داشته باشیم و با توجه به ارزش تاریخی و توریستی، در بخش توریزم نیز سرمایه گذاری و کار کنیم. وی افزود که شهرهای عمدۀ ما دارای اماکن تاریخی اند و ما ضرورت داریم که فهرست مکان های تاریخی و فرهنگی خویش را تدوین نمائیم.

سپس، انجنیر احمدجاوید کیوان شاروال میمنه گزارش خویش را در خصوص پروژۀ مجتمع فرهنگی پروفیسور غلام محمد میمنگی ارائه کرد.

وی گفت که مجتمع فرهنگی پروفیسور غلام محمد میمنگی در مرکز شهر میمنه در داخل پارک شاروالی، ساحۀ ۲۲ هزار متر را احتوا خواهد کرد و در چهار طبقه به شکل پخته و به سبک معماری شرقی تیموری اعمار خواهد شد که دارای صالون های نمایش کتاب و صنایع دستی، اتاق های مطالعه و اداری و انترنت کلپ و سایر بخش های مورد نیاز خواهد بود.

جلسه پیشنهاد متذکره را منظور کرد و رئیس‌جمهور تاکید نمود که دیزاین ساختمان از نظر تخنیکی و تخمین مالی بررسی گردد تا تصمیم واضح در این خصوص گرفته شود.

متعاقباً، سیدعثمان سادات رئیس تخنیکی مسکن وزارت شهرسازی در مورد رسیدگی به قضایای مجتمع رهایشی گلستان از جمله تعهدات و کارکردها و اسناد ملکیت مجتمع مذکور، تغییرات وارده در تعداد و موقعیت بلاک ها و پلان تعدیل‌یافتۀ مجتمع رهایشی گلستان، معلومات داد.

جلسه فیصله کرد که موضوعات مجتمع مذکور به صورت همه جانبه بررسی شود تا در مورد تصامیم اتخاذ گردد.

بعداً طرزالعمل تسلیمی پروژه ها بعد از تکمیلی به شاروالی ها از سوی جمال‌الدین جمال یکتن از مسئولین وزارت شهرسازی به جلسه ارائه گردید.

جلسه طرزالعمل متذکره را مورد تایید قرار داد و رئیس‌جمهور تاکید کرد: نهادهای که مسئولیت می گیرند، باید مسئولیت های شان در همه بخش ها واضح باشد.

در اخیر جلسۀ شورای توسعۀ شهری، عبدالرقیب اکلیل یکتن از مسئولین وزارت شهرسازی و مسکن، پلان انکشافی شهرک استاد کمال‌الدین بهزاد برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی را به جلسه ارائه کرد.

وی افزود که شهرک استاد کمال‌الدین بهزاد که به ساحۀ مسلخ معروف است در ۲۰ کیلومتری شهر هرات موقعیت دارد و بیجاشدگان داخلی در آنجا مسکن گزین اند.

اکلیل در خصوص استراتیژی مسکن‌دهی برای فامیل ها، ظرفیت موجوده در ساحه، پلان بهسازی و انکشافی شهرک، پلان عمومی یک واحد مسکونی، پلان یک واحد مسکن قابل استطاعت، تقویم کاری اعمار واحد مسکونی، برآورد تخمینی و پلان کاری پروژه معلومات مفصل ارائه کرد.

رئیس‌جمهور در این رابطه گفت که مسئله مهم برای شهرک ها منابع مالی آن ها می باشد و باید روی یک مودل به نتیجه برسیم تا بتوانیم آن را در سایر نقاط تعمیم ببخشیم. وی تاکید کرد که مسکن قابل استطاعت، باید مسکن قابل انکشاف نیز باشد.

جلسه فیصله نمود تا وزارت شهرسازی و مسکن در خصوص پلان انکشافی شهرک استاد کمال‌الدین بهزاد برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی، در جلسات بعدی یک پیشنهاد مشخص را ارائه نماید.