منظوری ۶۲ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۲۷.۷ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی

منظوری ۶۲ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۲۷.۷ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز گذشته در ارگ برگزار گردید.

در این جلسه، ۶۷ مورد تدارکاتی تحت بررسی قرار گرفت که در نتیجه  ۶۲ مورد آن به ارزش بیش از ۲۷.۷ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.

اما قرارداد پروژه خدمات حفظ و مراقبت سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون و دو قرارداد پروژه خدمات حفظ و مراقبت سیستم برق، ایرکندیشن، جنراتور و مبلایل تبدیلی ضرورت ریاست تعمیرات و زون ۸۰۸ سپین زر و مربوطات آن به اساس قرارداد چهارچوبی مربوط وزارت امور داخله مورد تصویب کمیسیون تدارکات ملی قرار نگرفت و از این وزارت خواسته شد تا مراقبت و خریداری پرزه جات را در قرارداد های جداگانه انجام دهد.

در جریان بحث بالای پروژه متذکره، رئیس جمهور به وزارت داخله وظیفه سپرد تا طرح عملی استخدام افراد مسلکی تخنیکی را در بخش های مختلف آماده و به مقام ریاست جمهوری گزارش بدهد.

در همین حال اداره تدارکات ملی طرح تطبیقی توزیع کوپون های مساعدتی مواد غذایی برای ورثه شهدای کشور را به کمیسیون تدارکات ملی ارایه نمود که از سوی اعضای این کمیسیون مورد استقبال قرارگرفت و خاطرنشان گردید تا فهرست نهایی ورثه شهدا به طور دقیق آماده گردد.

وزارت دفاع ملی پیشنهاد خود را در رابطه به ۸۹ قلم قرطاسیه باب لات اول مرکزی ضرورت قطعات و جزوتامهای مرکزی ارایه نمود که از سوی کمیسیون مورد تایید قرارگرفت و تصمیم برآن شد تا با داوطلب که مشکل ایجاد نموده بود مطابق قانون برخورد صورت گیرد.

گزارش وزارت امور داخله در رابطه به وضعیت قرارداد های مواد اعاشوی و محروقاتی قوای پولیس شامل ریاست عمومی لوژستیک، ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها و معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی در این جلسه ارایه شد که در پرنسیب از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

رئیس جمهور به این وزارت هدایت داد تا تفکیک واضح از نیازمندی های خویش را از اتحادیه ها بررسی نمایند و به وزارت های داخله، زراعت، آبیاری و مالداری و اداره تدارکات ملی وظیفه سپرده شد تا مراحل تطبیقی این گزارش را ارزیابی نماید.

اما درخواست منظوری اعطای قرارداد لات های دوم و پنجم پروژه ۵۹۲ قلم پرزه جات وزارت امور داخله به شرکت های مشترک پیشنهادی از سوی کمیسیون تدارکات ملی جهت بررسی بیشتر از سوی وزارت های مالیه و اقتصاد اعاده گردید.

وزارت انرژی و آب درخواست اخذ حکم جدید برای تصفیه حسابات پروژه فسخ شده بند آبیاری و برق مچلغو در ولایت پکتیا با شرکت قراردادی مشترک داخلی و روسی را در جلسه ارایه نمود که مورد تایید کمیسیون قرارگرفت.

اما درخواست هدایت در مورد سرک حلقوی قیصار لامان به طول مجموعی ۱۵۱ کیلومتر در سه بخش، ۴۰ کیلومتر، ۵۰ کیلومتر و ۶۱کیلومتر مربوط وزارت فواید عامه جهت بررسی توانایی شرکت ها اعاده گردید.

درخواست منظوری پیشنهاد اداره ملی نورم و استندرد پیرامون تثبیت کیفیت مواد نفتی از سوی اداره نفت و گاز مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

علاوه بر آن گزارش بازدید از سرمایه گذاری یکی از قراردادی های وزارت دفاع ملی از سوی نمایندگان این وزارت و اداره تدارکات ملی ارایه گردید که مورد تصویب اعضای کمیسیون قرارگرفت.

حین بحث بالای پروژه گوشت مربوط وزارت دفاع ملی، جلالتمآب رئیس جمهوری کشور یکبار دیگر به منظور حمایت از تولیدات داخلی و سکتور خصوصی بر خریداری گوشت مرغ از تولید کنندگان آن در قرارداد ها تاکید نمود.

عریضه یکی از شرکت های طباعتی پیرامون پروژه ۳ قلم تجهیزات جدید کمپیوتری مربوط وزارت دفاع ملی و درخواست تجدید نظر اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در رابطه بر ۵ فیصد جریمه تاخیر مطابق عریضه شرکت در قرارداد اعمار تعمیر هفت منزله مرکز تحقیقاتی کابل ارایه گردید، که کمیسیون تدارکات ملی این پیشنهادات را منظور نمود.

در همین حال درخواست منظوری تعدیل قرارداد (افزایش قیمت) خدمات حفظ و مراقبت سیستم های تخلیه کثافات مایع و خشکه پروژه حفظ و مراقبت تأسیسات قول اردوهای وزارت دفاع ملی و درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد بدون افزایش قیمت) بخش های ششم، هفتم و هشتم پروژه تهیه و تدارک ۱۵ قلم مواد اعاشوی لیلیه های مرکز و ولایات کشور مربوط وزارت معارف، درخواست منظوری تعدیل قرارداد (کاهش قیمت) پروژه ارائه خدمات ستلایت مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و درخواست وزارت فواید عامه در رابطه به منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد) پروژه سرک حلقوی مهترلام بابا به طول ۴.۱ کیلومتر با فرش اسفالت ولایت لغمان تصویب گردید.

ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت دو درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد) پروژه اعمار جمنازیوم ورزشی ولایت بغلان و پروژه اعمار تعمیر اداری آمریت ورزشی ولایت بدخشان را پیشکش نمود که از سوی کمیسیون منظور گردید اما درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد) پروژه اعمار جمنازیوم ورزشی ولایات ننگرهار جهت بررسی ها از سوی هیات لوی څارنوالی اعاده گردید.

از سوی هم طبق اجندا در این جلسه اعضای کمیسیون، گزارش تحقق هدایات فیصله های قبلی این کمیسیون را مورد بحث قرار دادند که شماری از موارد مورد تایید قرار گرفت.