جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار گردید

جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار گردید

جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی رئیس ‌جمهوری اسلامی افغانستان، با حضورداشت هیأت ازبکستان تحت ریاست معاون صدراعظم و وزیر مالیۀ آن کشور و رهبری بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیایی AIIB، در ارگ برگزار گردید.

در آغاز جلسه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه در رابطه به سفر هیات عالی‌رتبه ازبکستان و رهبری بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی به کابل معلومات داده گفت که در سفر تاریخی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به ازبکستان، میان دو کشور ضمن امضای موافقت‌نامه ها، تعهداتی هم صورت گرفت که معاون صدراعظم و وزیر مالیۀ ازبکستان بخاطر پی‌گیری تحقق و تطبیق  آن موافقت‌نامه ها به کابل آمده است.

حکیمی همچنان در مورد سفر رهبری بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی به کابل، گفت که افغانستان جدیداً عضویت این بانک را بدست آورده است و امروز مشترکاً با هیات ازبکستان و این بانک، روی پروژه های زیربنایی و انکشافی در افغانستان بحث و گفتگو خواهیم کرد.

وی افزود: با هیات ازبکستان روی پروژه های خط آهن حیرتان- هرات، لین انتقال برق ۱۰۰۰ میگاوات برق از سرخان به پلخمری، انتقال اموال تجار افغان از ترمذ به اندیجان و بالاخره به کاشغر چین و ایجاد فابریکه های نساجی، بحث صورت می گیرد.

محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها ضمن خوش آمدید به هیات ازبکستان و رهبری بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی گفت: با بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی، پروژه های خط آهن مزار شریف- هرات، سرک تونل سالنگ، سرک یکاولنگ- درۀ صوف، سرک حلقوی کابل، سیستم رادار، ۵ پروژۀ برق آبی، دو پروژۀ سولر، پروژۀ فایبر نوری شریک خواهد شد تا دیده شود که در کدام حصه و با چه امکانات زمینه های همکاری در این پروژه ها وجود دارد.

در ادامه جلسه، جمشید قوچقاروف معاون صدراعظم و وزیر مالیه ازبکستان صحبت کرد و از رئیس جمهور غنی بخاطر دعوتش به جلسه شورای عالی اقتصاد تشکر کرد. قوچقاروف با اشاره به پروژۀ خط آهن مزارشریف- هرات، گفت که این پروژه نه تنها برای افغانستان، بلکه برای ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه با اهمیت می باشد. وی افزود: پروژۀ متذکره، ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه را کمک می کند تا به آسیای جنوبی و خلیج فارس راه پیدا کنند.  

قوچقاروف با اشاره به بحث اتصال منطقوی گفت: در دیداری که با رئیس جمهوری افغانستان داشتیم، دریافتیم که افغانستان متعهد به تطبیق پروژه های بزرگ اتصال منطقوی می باشد و ما همچنان در قسمت همکاری در این پروژه ها متعهد می باشیم. وی افزود که با بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی بحث خواهیم کرد و امیدواریم  که به نتایج خوبی دست یابیم.

دانیل الکساندر معاون بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی از ظرفیت های موجود در این بانک یاد کرده و گفت که این بانک دوسال قبل به کار آغاز کرد و امروز پروژه های بزرگ زیربنایی را تمویل و مدیریت می کند. وی افزود: ما استندردهای عالی برای مدیریت و نظارت پروژه ها و همچنان جلوگیری از فساد را در اختیار داریم.

دانیل الکساندر افزود که اولویت کاری بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی تمویل پروژه های اتصال منطقوی می باشد و خوشحالیم که اولویت حکومت افغانستان با ما یکی است و در این قسمت با هم یکجا کار خواهیم کرد. وی  تصریح کرد که برای رسیدن به این هدف، پروژه های خط آهن و تاپی برای ما مهم است و در قسمت تطبیق این پروژه ها با حکومت افغانستان، ازبکستان و بانک انکشاف آسیایی و دیگر تمویل کننده گان یکجا کار خواهیم کرد.

سپس محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کرد و به هیات عالی‌رتبۀ ازبکستان به رهبری جمشید قوچقاروف معاون صدراعظم و وزیر مالیۀ ازبکستان و رهبری بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی، خوش آمدید گفت.

رئیس جمهور با اشاره به موقعیت افغانستان و اهمیت آن به حیث مرکز اتصال منطقوی، گفت که افغانستان در گذشته هم نقش مرکزی در تجارت منطقوی داشت و پروژۀ خط آهن مزارشریف – هرات برای هردو کشور حیاتی است و هیأت ازبکستان، طرحی را برای این پروژه آماده ساخته است که ۱۲۷کیلومتر در طول آن کاهش آمده است. این کاهش باعث تقلیل در مصرف و زمان تطبیق این پروژه می گردد.

وی افزود: با تطبیق این پروژه، ازبکستان به خلیج فارس و آسیای جنوبی وصل می شود و افغانستان به روسیه، چین و اروپا وصل خواهد شد. این پروژه در مراحل اول ظرفیت انتقال ۵ میلیون تُن و بعداً ظرفیت انتقال الی ۲۰ میلیون تُن کالا را خواهد داشت.

رئیس جمهور غنی گفت: تهدابی که با ازبکستان ایجاد شده برای صدها سال می باشد و هیچ نوع تغییر دیدگاه میان دو کشور وجود ندارد.

همچنان رئیس جمهور در رابطه به تورید و تولید انرژی برق، گفت که سکتور زراعت و صنعت افغانستان با وارد کردن برق کافی انکشاف خواهد کرد و در این زمینه مطالعات لین انتقال ۱۰۰۰ میگاوات برق سرخان- پلخمری به پایان رسیده است. وی افزود: حکومت در پهلوی واردات برق، روی تولید برق از منابع موجود در کشور و ایجاد شبکۀ واحد برق در سراسر کشور، نیز تمرکز دارد.

رئیس جمهور کشور گفت: دولت اراده دارد که در تطبیق پروژه های سکتور خصوصی با مدیریت عالی سهیم باشد و موانع موجود در این زمینه برداشته شود. وی افزود: سرمایه‌گذاری بالای صنعت اولویت ما است و از سکتور خصوصی تقاضا می گردد تا این نکته را در نظر داشته باشند.

در اخیر این جلسه در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قرارداد پروژۀ تولید برق گازی مزارشریف، میان وزارت انرژی و آب و کمپنی غضنفر گروپ به امضا رسید.

پروژۀ مذکور ظرفیت تولید ۵۲ میگاوات برق را خواهد داشت و با سرمایه‌گذاری ۷۵ میلیون دالری کمپنی غضنفر گروپ با همکاری نهاد مالی IFC، از طریق مشارکت عامه و خصوصی، به پایۀ اکمال خواهد رسید.