جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسۀ کابینه  تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسۀ کابینه  تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.

ابتدا رئیس جمهور غنی مراتب تسلیت خویش را در مورد حوادث اخیر تروریستی به تمام شهروندان کشور بخصوص مردم کابل که از این حوادث متضرر گردیده اند ابراز نموده، برای شهدای بهشت برین، برای بازماندگان شان صبر جمیل و برای مجروحین حادثات متذکره صحت کامل از بارگاه ایزد متعال استدعا نمود.

رئیس جمهور از کافۀ ملت افغانستان تقاضا بعمل آورد تا بسیج سرتاسری ملی را جهت حمایت از نیروهای مسلح کشور ایجاد نمایند.

وی تصریح کرد: افراد و گروه های که مسوولیت حملات تروریستی وحشیانه در کشور را بدوش می‌گیرند، دیگر در آغوش این خاک جای نداشته و محو می‌گردند.

رئیس جمهور کشور افزود: درخصوص پروسۀ صلح ایجاب می‌نماید که یک اجماع ملی صورت گیرد و در آن، حدود و چارچوب صلح تعیین گردد تا در آینده نتایج مؤثری را در پی داشته باشد و صرف افراد آشتی‌پذیر شامل این حدود گردند.

رئیس جمهور با اشاره به وضعیت مهاجرین افغان در سایر کشور ها، گفت که دولت افغانستان جهت عودت آبرومندانۀ مهاجرین پلان های را روی دست دارد تا آنها طی یک پروسۀ منظم و آبرومندانه به کشور خویش باز گردند.

وی اضافه کرد: بدین منظور در نظر است تا مقداری از بودجه سال مالی۱۳۹۶ را که وزارت‌ها  و ادارات دولتی نتوانسته اند به مصرف برسانند، جهت عودت مهاجرین و کاریابی برای شهروندان کشور در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور غنی بر افزایش عواید در راستای حصول استقلال منابع مالی کشور تاکید نموده، گفت که تمام ارگان‌های دولتی کشور باید در سال مالی پیش‌رو، بیشتر روی افزایش عواید تمرکز نموده و در مصارف شان، اصل صرفه‌جویی را رعایت نمایند.

طبق اجندا، رئیس ادارۀ اراضی افغانستان تقاضای پرداخت وجوه استملاک موازی (۱۳) جریب و (۳) بسوه زمین ملکیت اهالی شورابک ولایت بدخشان راکه تحت پروژۀ مایکرو هایدل ۱۴. ۷ میگاوات برق بدخشان قرار گرفته و از قرار فی جریب زمین مبلغ (۱۷۰۰۰۰۰) یک میلیون و هفتصد هزار افغانی تثبیت قیمت گردیده که قیمت مجموعی آن بالغ بر (۲۲۲۷۰۰۰۰) بیست دو میلیون دوصد و هفتاد هزار افغانی می‌گردد، به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

در ادامه، رئیس ادارۀ اراضی ، پیشنهاد انتقال موازی (۱۴۸۸۰) متر مربع زمین دولتی واقع قریۀ ترگنی شورابک و موازی (۲۰۰۰۰) متر مربع زمین واقع قریۀ ایثارچی ولایت بدخشان جهت احداث دو ترمینل ترانسپورتی، موازی (۲۵) جریب زمین دولتی مورد نیاز شرکت بیات‌پاور واقع یتیم تاق مرکز جوزجان غرض اجاره به آن شرکت جهت احداث استیشن تولید انرژی برق حرارتی گاز شبرغان، موازی (۲۵) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی کشم، موازی (۷.۵) جریب زمین دولتی واقع شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان غرض احداث سب استیشن برق آن ولایت و موازی (۱۰) جریب زمین واقع گردیز ولایت پکتیا غرضاعمار گدام‌ها، دفاتر اداری و تحویل‌خانه بخاطر حفظ و تجهیزات برقی سب‌استیشن را به وزارت مالیه به جلسه ارایه نمود که مورد تصویب قرار گرفت.

در اخیر جلسه، پنج مورد معاهدات بین‌المللی توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح شد که از آن‌جمله، چهار مورد آن مورد تائید قرار گرفت.

جلسۀ کابینه، وزارت امور خارجه را موظف نمود تا به همکاری ریاست عمومی امنیت ملی و ادارۀ هوانوردی ملکی، یادداشت تفاهم همکاری میان ادارۀ هوانوردی ملکی و مؤسسۀ همکاران بخش هوانوردی و تکنالوژی ارتباطات (پکتیک) در خصوص هوانوردی ملکی را طبق تذکر جلسه بازنگری نموده به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.