رئیس جمهور در جلسۀ شورای عالی قوای بشری بر اهمیت زیربناها و قوای بشری تاکید کرد

رئیس جمهور در جلسۀ شورای عالی قوای بشری بر اهمیت زیربناها و قوای بشری تاکید کرد

جلسۀ شورای عالی قوای بشری به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در ارگ برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا داکتر محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف و معین تعلمیات عمومی آن وزارت، طرح خویش را در رابطه به نصاب تعلمیات عمومی ارائه کرد.

وی در مورد اساسات، وضعیت کنونی و پلان اصلاحی نصاب تعلمیات عمومی و همچنان ستراتیژی های ارزیابی، ستراتیژی های آموزشی و ستراتیژی های تطبیقی معلومات ارائه کرد و بخاطر تطبیق نصاب مذکور در زمینه های بودجه مورد نیاز، معاشات کادری، نظارت انکشاف نصاب و اعتبار دادن و چوکات نصاب، پیشنهادات خود را مطرح کرد.

بعداً استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، فیض الله ذکی، ناهید سرابی، شهرزاد اکبر، لعل پادشاه آزمون و خانم متین در رابطه به اهمیت تعلمیات تخنیکی، توجه به موضوع هویت در نصاب تعلیمی، اهمیت مضامین تاریخ و علوم دینی و شاگرد محوری به گونه مفصل صحبت نمودند.

رئیس جمهور از وزارت معارف بخاطر تهیۀ طرح متذکره، تشکر کرد و به وزارت مالیه هدایت داد که میکانیزمی را ترتیب نماید تا مسایل بودجوی وزارت معارف در خصوص نصاب تعلیمی حل شود.

وی بر تشخیص کادرها برای تدوین کتاب های درسی تاکید کرد و گفت که باید مشکل سیستم چاپ کتاب ها و توزیع آن، نیز حل گردد.

رئیس جمهور گفت که استفاده از تکنالوژی در نصاب تعلیمی مهم است و همچنان چگونگی رابطۀ مکاتب و مساجد نیز در نظر گرفته شود.

سپس انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین وزارت تحصیلات عالی، برنامۀ آن وزارت را در خصوص علمی و معیاری سازی نصاب تحصیلات عالی به جلسه ارائه کرد.

وی گفت که هدف عمدۀ این برنامه، حصول اطمینان از روند فعالیت های عملی تمامی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی در افغانستان در زمینه ارائه برنامه های علمی مناسب، تامین و بهبود کیفیت برنامه های علمی به گونه دوامدار و فراهم سازی زمینه تحصیلات عالی مبتکرانه و با کیفیت برای محصلان است.

متعاقباً داکتر محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، فیض الله ذکی وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، مجیب الرحمن کریمی وزیر انکشاف دهات، جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه، داکتر محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف، خانم ناهید سرابی و خانم متین در رابطه به تطبیق نصاب، هم خوانی نصاب های معارف و تحصیلات عالی و شیوه های تدریس به تفصیل صحبت کردند.

رئیس جمهور غنی در این خصوص صحبت نموده، گفت که برای کارهای عملی در این بخش، وزارت مالیه بودجه را آماده کند. وی بر رابطۀ دانش با منابع و کاریابی و همچنان بر استفاده از ظرفیت ها و تجارب پوهنتون های خارج کشور و اهمیت زیربناها و قوای بشری تاکید کرد.

رئیس جمهور تصریح کرد که عنصر مهم در این برنامه، مشوره است و در کنار دیدگاه متخصصین، نظریات محصلین نیز گرفته شود، زیرا محصلین تحول می خواهند و از وضعیت موجود راضی نیستند.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش گفت که استادان جوان می توانند به محور تحول مبدل شوند و از دیدگاه آنان نیز در این خصوص استفاده صورت گیرد.