جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی تدویر یافت

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی تدویر یافت

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.

ابتدا، رئیس جمهور حادثۀ تروریستی اخیر را که در هوتل اورانوس شهر کابل بوقوع پیوست و در آن تعدادی از علمای دینی و شمار دیگری از هموطنان ما شهید و زخمی گردیدند به شدیدترین الفاظ تقبیح نموده، برای شهدای حادثه بهشت برین، به بازمانده گان شان صبر جمیل و برای مجروحین شفای عاجل از بارگاه ایزد متعال استدعا نمود.

رئیس جمهور از علمای کرام و امامان مساجد خواست که در پرتو ارزش های اسلامی، این عمل نفرت انگیز دشمنان دین و وطن ما را در خطبه ها و سخنرانی های شان تحریم نموده، و زشتی این گونه اعمال غیر اسلامی را تشریح و توضیح نمایند.

وی همچنان با تاکید بر اصلاحات در نهادهای امنیتی و ملکی، به وزارت ارشاد، حج و اوقاف وظیفه سپرد تا با در نظرداشت نظریات علمای جیّد دینی کشور، طرح همه‌جانبۀ امنیت مساجد را با همکاری وزارت امور داخله ترتیب و به منصۀ اجرا قرار دهد.

سپس، سرپرست وزارت مالیه طرح انحلال تصدی شیرخان بندر را به جلسه ارائه کرد که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

سرپرست وزارت مالیه و رئیس ادارۀ اترا، طرح حصول باقیات شرکت‌های مخابراتی و چگونکی اجراآت پیرامون جریمۀ تخلفات شرکت‌های مخابراتی از بابت کیفیت خدمات سال های ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۷ را به جلسه مطرح نمود که مورد تصویب  قرار گرفت.

 همچنان سرپرست وزارت مالیه پیشنهاد های آن وزارت مبنی بر تنقیص مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتادو یک میلیون و سه صد هزار افغانی از بودجه عادی سال مالی ۱۳۹۷ و تزئید مبلغ مذکور را در بودجه عادی ادارات مختلف؛ تنقیص مبلغ  یک میلیارد و چهل میلیون و چهار صد و بیست و چهار هزار و نهصد و هفتاد و سه افغانی را از بودجه انکشافی اختیاری سال مالی ۱۳۹۷و تزئید آن را به بودجه تعدادی از ادارات؛ تنقیص مبلغ یک ملیارد و دو صد و هفتاد و پنج ملیون و ششصد و چهل و شش هزار و چهار صد و سی و هشت افغانی را از بودجه انکشافی غیر اختیاری سال مالی ۱۳۹۷ و تزئید مبلغ  پنج ملیاردو سه صد و شصت و نه ملیون و ششصدهزار و بیست و چهار افغانی به بودجه انکشافی غیر اختیاری سال مالی ۱۳۹۷ به قسم ضمیمه در بودجه عادی، انکشافی اختیاری و انکشافی غیر اختیاری سال مالی۱۳۹۷غرض اتخاذ تصمیم به جلسه ارایه که مورد تصویب قرار گرفت.

در اخیر جلسه، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فقره ۱۱ مصوبه شماره ۱۳ مورخ ۲/۸/۱۳۹۷ خویش را تعدیل و ایجاد پوهنتون بین المللی اسلامی را در ولایت ننگرهار طبق حکم ریاست جمهوری وقت مورد تصویب قرار داده و به ارگان های ذیربط وظیفه سپرد تا مراحل اجرایی آن را آغاز نمایند.

همچنان کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت مالیه را موظف نمود تا بودجه شورای عالی علما را به سرجمع بودجه وزارت ارشاد، حج و اوقاف انتقال نه نماید و در تعیین و اجرای بودجه شورای متذکره کمافی السابق اقدام گردد.