قرارداد تهیه و تدارک وسایل بایومتریکِ رأی‌دهندگان منظور گردید

قرارداد تهیه و تدارک وسایل بایومتریکِ رأی‌دهندگان منظور گردید

کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ، ۲۱ مورد تدارکاتی را بررسی کرد و ۱۹ مورد آن به ارزش بیش از ۵,۳۷ میلیارد افغانی منظور گردید.

 • عقد قرارداد پروژۀ تهیه و تدارک وسایل و سیستم بایومتریکِ جمع‌آوری معلومات رای‌دهندگان مربوط ادارۀ ملی احصائیه و معلومات؛
 • اعطای قرارداد استخدام کمپنی مشورتی نظارت‌کننده برای پروژۀ کاسا ۱۰۰۰ مربوط د افغانستان برشنا شرکت؛
 • اعطای قرارداد پروژۀ ترمیمات اساسی قصر دارلامان مربوط ریاست عمومی واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری ریاست‌جمهوری؛
 • اعطای قرارداد پروژۀ اعمار و بازسازی کانال ارچی و شهروان ولایت کندز مربوط وزارت انرژی و آب؛
 • اعطای قرارداد پروژۀ اعمار سرک‌ها و هموارکاری ساحۀ پارک لوژستیکی میدان‌شهر مربوط ادارۀ مستقل زون پایتخت؛
 • اعطای قرارداد پروژۀ پاک‌کاری قسمتی از دریای کابل به طول ۲,۵ کیلو متر؛
 • اعطای قرارداد پروژۀ اعمار سرک‌های قسمت (ج) خوشحال‌خان مینه به طول ۱,۷ کیلومتر؛
 • اعطای قرارداد پروژۀ امور ترمیمات بخش اول شفاخانه ۳۰۰ ‌بستر پولیس؛
 • اعطای قرارداد پروژۀ امور تحکیمات امنیتی قرارگاه جدید وزارت امور داخله

جلسه، درخواست منظوری اعطای قراردادهای ساختمان قوماندانی امنیه ولایت پکتیا و تهیه و تدارک اجناس حفظ و مراقبت مربوط وزارت دفاع ملی را رد کرد و فیصله نمود تا قرارداد این پروژه ها از طریق ریاست عمومی واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری ریاست‌جمهوری به پیش برده شود و این پروژه توسط تصدی بنایی تطبیق گردد.

در جلسه، گزارش تحقق هدایات قبلی کمیسیون تدارکات ملی و درخواست تعدیل شماری از پروژه ها مورد بحث قرار گرفت که در نتیجه موارد زیر تصویب شد.

 • اعطای قرارداد پروژۀ دیزاین و ساخت بند مچلغو
 • طرح تطبیقی پروژه های گبیونی (در زمینه تهیۀ بودجه مورد نیاز آن با موافقۀ وزارت مالیه پیرامون فراهم‌سازی، بودجه هدایت داده شد)
 • اعطای قرارداد کار باقی‌ماندۀ سرک‌های داخل شهر تالقان به طول ۵۱,۱ کیلومتر، پروژۀ اسفالت ساختمان سرک ولسوالی ینگی‌قلعه الی چاه‌آب به طول ۲۶,۲۷ کیلومتر و پروژۀ اعمار سرک چغچران الی گردندیوال
 • منظوری پیشنهاد تغییر ماه کاری به تاریخ دقیق آغاز و ختم قرارداد طبق اصول بودجه، پروژۀ اعمار سرک شباشک ولسوالی درۀ صوف سمنگان و تعدیل قرارداد استخدام نهاد حقوقی جهت پیشبرد امور حقوقی پروژۀ سرک حلقوی قیصار-لامان
 • منظوری درخواست شاروالی کابل در رابطه به صلاحیت پولی در قسمت طی مراحل اسناد تدارکاتی؛

کمیسیون، گزارش پروژۀ تصدیق ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه، را قابل تمدید ندانست و فیصله کرد که یا از طریق خود و یا خدمات آسان‌خدمت اقدام نماید. به وزارت مالیه وظیفه سپرده شد تا بودجۀ لازم را در این زمینه فراهم نماید و نیز بر مؤثریت پروژه و ارزیابی آن تاکید شد.

جلسه، درخواست دیزاین و اعمار سرک عرفانی واقع ناحیه سیزدهم  کابل را منظور کرد و به شاروالی کابل هدایت داد تا روند تدارکات اعمار این پروژه را از طریق داوطلبی مقید در اسرع وقت انجام دهد.

در این جلسه، ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی شورای ملی، نمایندۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکا حمایت قاطع نیز حضور داشتند.#