اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ طالبان بالای شهر کندز

ارگ، کابل: با تأسف که گروه طالبان امروز با حمله بالای شهر کندز به شماری از ساحات مسکونی ملکی و اهداف غیر نظامی آسیب رسانیده و خواستند تا فضای رعب و وحشت را حاکم سازند، اما این حملۀ طالبان با پاسخ جدی و به موقع نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی کشور، دفع و به عقب زده شد.

طالبان با هدف قراردادن ساحات ملکی و مسکونی، مکان های عام المنفعه، سپر قراردادن مردم عام و آسیب رساندن به شهروندان، دشمنی خویش را با مردم این سرزمین و ارادۀ شان را برای دوام جنگ آشکار ساخته اند.

رئیس جمهور کشور ضمن محکوم نمودن این عمل شنیع طالبان، ابرازداشت که حفاظت از جان و مال شهروندان کشور، از اولویت های اساسی حکومت می باشد و در این زمینه تعهد جدی وجود دارد.

رئیس جمهور غنی افزود که این گونه اعمال طالبان در تضاد با موضوع نشست رهبران شان که در دوحه درجریان است، می باشد. در حالی که مردم افغانستان خواستار قطع جنگ و رسیدن به صلح پایدار اند، صلحی که در آن مردم باعزت زندگی کنند.

رئیس جمهور از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بخاطر پاسخ به موقع و مهارنمودن حمله دشمن، تشکر کرد و افزود که این نیروها، فرزندان راستین این سرزمین هستند و همواره با قهرمانی و فداکاری، از جان و مال شهروندان کشور حفاظت کرده اند.